II СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ


Дана 04.марта 2014. године одржана је Друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације Сремског управног округа. Том приликом разматран је и усвојен Извештај о раду Штаба за ВС Сремског управног округа за 2013. годину и План рада Штаба за ВС за 2014. годину. Усвајањем информације о тренутном стању угрожености од спољних и унутрашњих вода на територији Сремског управног округа, дата је препорука локалним самоуправама Округа да приступе чишћењу каналске мреже у циљу ефикаснијег прикупљања и одвођења вода другог реда, нарочито везано за пољопривредно земљиште. Такође, су у обавези да спрече затрпавање и запречавање каналске мреже у сарадњи са надлежном водопривредном инспекцијом, комуналним службама и локалном комуналном полицијом. Надлежна водопривредна предузећа за одбрану од спољашних вода у складу са ранијим предлозима за санацију слабих места на линијским објектима, треба да наставе активности за ревитализацију и отклањање слабих тачака. На основу Закључка којим се усваја Информација о тренутној фази у процесу израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на нивоу Сремског управног округа, препоручено је окружним подручним јединицама органа државне управе на територији Округа, локалним самоуправама Срема, јавним и другим предузећима, органима и организацијама да убрзају активности на изради властитих Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа.

 

pesackimost