PRVA VANREDNA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE


Povodom proglašenja vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije, spasavanja ugroženog stanovništva i otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda izazvanih kišnim padavinama Okružni štab za vanredne situacije donosi:

N A R E Đ E Nj E

1. U skladu sa operativnim saznanjima i potrebama, a kroz aktivnosti Štabova za vanredne situacije, odnosno Stručno – operativnih timova (SOT), H I T N O aktivirati sve raspoložive snage i sredstva radi sprovođenja mera zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, životinja, materijalnih i kulturnih dobara za otklanjanje posledica od elementarne nepogode izazvane kišnim padavinama na teritoriji svoje nadležnosti.

2. Aktivira se O D M A H Stručno – operativni tim Štaba za vanredne situacije Sremskog upravnog okruga za zaštitu od leda, poplava, nesreća na vodi, pod vodom i klizišta, na čelu sa rukovodiocem tima LjUBOM JAKŠIĆ (telefon broj: 064/823-72-00), sa zadatkom stalnog kontakta sa članovima SOT-a, a posebno sa rukovodiocima vodoprivrednih preduzeća, kao članovima SOT-a.

3. Gradski i opštinski štabovi za vanredne situacije OBAVEZNI SU da budu u neprekidnom zasedanju, da jednom dnevno (po potrebi i češće), održavaju sednice štabova i da organizuju NEPREKIDNO 24 ČASA dežurstvo u štabovima.

4. Gradski i opštinski štabovi O B A V E Z N I SU da o svim aktivnostima i stanju na teritoriji svoje nadležnosti dostave izveštaj Okružnom štabu svakog dana do 15,30h, a najkasnije do 16h. na e-mail: sremskiokrug@gmail.com i Operativnom centru Sremskoj Mitrovici (Služba 1985), na internet adresu:czosm@mup.gov.rs.

5. Gradski i opštinski štabovi O B A V E Z N I S U da O D M A H dostave Okružnom štabu i Operativnom centru u Sremskoj Mitrovici brojeve fiksnih telefona, pored kojeg će dežurati član Štaba i lice za administrativno – tehničke poslove, radi obrade podataka sa područja lokalne samouprave, kako bi se traženi izveštaji sačinili kvalitetno i blagovremeno i kao takvi dostavili Okružnom štabu i MUP-u.

Okružni štab za vanredne situacije P R E P O R U Č U J E gradonačelniku i predsednicima opština Sremskog okruga zbog izražene potrebe za kvalitetnim, pravovremenim prikupljanjem informacija sa terena, kao i adekvatnim izveštavanjem građana, organa i organizacija, čiji osnivač je lokalna samouprava, da sagledaju kadrovske i tehničke mogućnosti i formiraju Situacione centre za svoju lokalnu samoupravu, a u skladu sa članom 108. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 92/11 i 93/12).

 

poplave2