DRUGA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE i ČETVRTA VANREDNA SEDNICA SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA


Dana 23.05.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga (Sremska Mitrovica, ul.Sveog Dimitrija broj 8,II sprat). Sednici po pozivu prisustvuju sledeći članovi štaba:
1. Ilija Milinović – Načelnik Sremskog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba za VS,
2. Stevan Pejić – Načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik Okružnog štaba za VS,
3. Predrag Vladisavljević – šef Odseka za UR i CZ – član Štaba za operativne poslove,
4. Srboljub Stojanac – inspektor za poslove CZ opštine Stara Pazova i član Okružnog štaba za VS,
5. Tatjana Jovančević – Sekretar Organizacije crvenog krsta „Sremska Mitrovica“ i član Okružnog štaba,
6. Živoslav Ivković – Komandant vatrogasno – spas. bataljona u Sremskoj Mitrovici i član Okružnog štaba za VS,
7. Branislav Petaković – Direktor GP „Putevi“ Sremska Mitrovica – član štaba za spasavanje iz ruševina
8. Jovan Dobrić – Direktor JP Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica i član Okružnog štaba,
9. Nenad Moro Kapetan– III misija Vojske Srbije – oficir Član štaba za civilno vojnu saradnju,
10. Mirjana Vašut – sam. st. saradnik Direkcija za izgradnju Sremska Mitrovica.
11. Dr. Nada Zec – Petković – VD direktor Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici.
12. Dr. Miroslav Kendrišić – direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
13. Saša Bugadžija – dir. JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica.
14. Zoran Smajić – načelnik PU Sremska Mitrovica
Sednici po pozivu prisustvuju i članovi Saveta SUO i druga pozvana lica:
1. Branislav Nedimović – gradonačelnik grada Sremska Mitrovica
2. Nikola Vasić– predsednik Opštine Šid
3. Panić Dragan – predsednik Opštine Ruma
4. Petar Filipović – predsednik Opštine Inđija
5. Goran Vranješ – zamenik predsednika Opštine Šid
6. Vojkić Zoran – zamenik kom. štaba za VS Pećinci
7. Jeknić Radojica – Opština Irig
8. Mladen Kuribak – general Vojske Srbije
9. Zoran Panić – potpukovnik CMO Sremska Mitrovica
10. Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije
Na sednicu su pozvani, nisu prisustvovali, a opravdali su izostanak: 1. Snežana Bjekić – zamenik rukovodioca odbrane od poplava u unutrašnjim vodama na vodnom području Srem, 2. Radoslav Jevremović – Direktor JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica. 3. Ljuba Jakšić Direktor VP „Regulacije“ Sremska Mitrovica.

Tačka 1. Sednicu Okružnog štaba za VS otvorio je Ilija Milinović načelnik Sremskog upravnog okruga i nakon održanog minuta ćutanja za stradale u polavama na teritoriji Republike Srbije kao komadant Okružnog štaba upoznao sve prisutne sa trenutnim stanjem na području Sremskog okruga. U gradu Sremska Mitrovica izuzetnim naporom obezbeđene su obale Save, osiguran gradski kej i čuvan od strane patrola Policijske uprave. Zaštitnim bedemima obezbeđeni su Bosut i Rača od voda koje dolaze iz pravca Hrvatske preko Jamene , Morovića i Višnjićeva odlično je organizovan smeštaj, organizovana hrana, odeća , lekovi, hemija i sve druge potrebe za ljude smeštani u prihvatnim centrima. Jamena je potpuno iseljena i poplavljena a u Moroviću i Višnjićevu evakuisano je stanovništvo s ti što je oko 1000 radno sposobnih muškaraca ostalo da brani ova mesta i čuva imovinu. U Opštini Ruma izuzetno je dobro organizovano prihvatanje i smeštaj evakuisanih lica a izvorište vode između Jarka i Hrtkovaca je potpuno obezbeđeno. U Novim Banovcima aktivirano je klizište dok od same poplave nije bilo direktne štete ali ima visokih podzemnih voda i štete na njivama. Na teritoriji Opštine Stara Pazova evidentiran je određeni broj evakuisanih lica iz Obrenovca, Zabrežja, Krupnja, Bosuta , Kupinova, Drenovca, Smederevske Palanke, Jamene i Tabanovića. Na području Opštine Inđija u toku su pripreme za odbranu od poplave Novog Slankamena. Kafilerija „Energozelena“ u Inđiji prerađuje doneti životinjski otpad kako sa prostora naše zemlje tako i iz Republike Srpske. Na području Opštine Pećinci nivo vode opada a nasipi u Kupinovu su dobro utvrđeni. U opštini Irig trenutno je stabilna situacija a u Vrdniku je bujica napravila prilično štete kao i dva odrona koja su se pojavila u Vrdniku i u Irigu.

Komadant Okružnog štaba Ilija Milinović napomenuo je nakon analize situacije u Opštinama Sremskog okruga da su pripreme sprovedene i urađene na najbolji mogući način ali voda i dalje pokazuje svoju ćud. Izrazio je zahvalnost svima koji su pomogli u odbrani naročito volonterima koji su obezbeđujući krizna mesta na svojim rukama preneli negde oko 1,5 miliona džakova.

Branislava Nedimović gradonačlenik grada Sremska Mitrovica: očekuje se u toku današnjeg dana ukidanje odluke o evakuaciji stanovništva u Sremskoj Mitrovici i Laćarku. Trenutno najveća opasnost je od nakvašenosti nasipa. Vanredna situacija ostaje i dalje na snazi u Bosutu, Moroviću, Rači. Na području Sremske Mitrovice registrovana su i tri klizišta u Ležimiru, Šuljmu i kod manastira Petkovice. Prethodnih nekoliko dana u svrhu odbrane od poplava potrošeno je 65.000 litara nafte i naftnih derivata. U toku je priprema planova za saniranje prihvatnih centara nakon napuštanja evakuisanih. I dalje vrši se konstantno posmatranje i praćenje nožice nasipa. Sa zadovoljostvom mogu da konstatujem da ljudskih žrtava nije bilo, nema povređenih a životinje su uglavnom sve evakuisane.

Miroslav Jovanović: U Opštini Irig zabeležene su štete od bujičnih potočnih voda pojavljuju se klizišta a mogući su i odroni. Trenutno se teren čisti od mulja u prihvatnim centrima na području ove opštine smeštena su bila lica iz Jamene, Sremske Mitrovice i Obrenovca. Tokom 24 časa imali smo problem sa vodom ali su nam Opština Ruma i Jazak pružile svesrdnu pomoć. Dosta poljoprivrednih kultura je oštećeno trenutno je stanje pod kontrolom.

Nikola Vasić predsednik Opštine Šid ovako kanalska mreža napravila je velike probleme Kukujevcima ali je izuzetno dobro odrađen odbrana, Intervenisalo se u Vašici, Ilincima i Molovinu gde je došlo do pojave klizišta. Zajedno sa Račom, Bosutom i Morovićem brani se brana u Bosutu u svrhu ove odbrane mobilisani su svi raspoloživi kapaciteti. Odluka o kompletnoj evakucaiji Jamene doneta je na vreme a general Mladen Kuribak pritekao je u pomoć po pitanja organizovanja odbrane mesta na području Opštine Šid jer zaista ne bi mogli sav posao obaviti sami. Isključena je voda u Moroviću i Višnjićevu a mere vezane za isključenje vode predložio je i preduzeo genral Kuribak.

Mladen Kuribak situacija u Jameni je takva da je uspostavljeno funkcionisanje elektro i telefonskog sistema a otvoreni su i zdravstveni punktovi. Radi mera predostrožnosti stupili smo u kontakt sa Centrom za razminiranje i u narednom periodu svi meštani Jamene moraju biti edukovani kako bi mogli prepoznati i sačuvati se od opasnosti. I nadalje sam na ispomoći predsedniku Opštine Šid Nikoli Vasiću i uopšte celom okrugu. Sve što je proteklih dana urađeno i preduzeto na nivou celog Sremskog okruga može se oceniti vrlo viskom ocenom. U nastupajućem periodu potrebno je obratiti pažnju na humanitarnu pomoć. U gradu Sremska Mitrovica potrošeno je 65.000 litara nafte i naftnih derivata dok je Opšptina Šid za svoju odbranu potrošila 5,500 litara nafte i naftnih derivata.

Dragan Panić predsednik Opštine Ruma po pitanjau pavlovačkog i borkovačkog jezera Opštini Ruma veoma je značila pomoć Hidrosrema iz Sremske Mitrovice. U Klenku vode ima po baštama i po njivama a dve kuće u ovom mestu pretrepele su štetu. Na području Opštine Ruma bilo je više prihvatnih centara koji su veoma dobro bili organizovani. Nezadovoljsatvo i to veliko moram izraziti povodm velikog broja dezinformacija koje su kružile društvenim mrežama što je dovelo da je protiv jednog lica iz Rume podneta krivična prijava.

Zoran Vojkić Oština Pećinci – na području opštine Pećinci urađen je nasip na kritičnom području na koji je utrošeno 200.000 vreća peska. Učvršćen je naspi prema planu a devet mesta na području Opštine Pećinci ima problem sa vodom tj. voda je neispravna ali je obezbeđeno uredno snabdevanje pijaćom vodom. Stevan Pejić okružni štab za VS Sremska Mitrovica: Teritorija Srema u celoj ovoj situaciji prošla je do sada izuzetno dobro međutim, neophodno je i dalje biti na oporezu jer su nasipi svi raskvašeni. Ilija Milinović načelnik : Srem je na uspešan način odbranjen ali aktivnosti moraju biti intezivirane na područjima opštine Šid i Pećinci.

Tačka 2. Ilija Milinović komadant Okružnog štaba: Po prestanku ove situacije svi se moraju maksimalno angažovati na prikupljanju obradi, objedinjavanju svih podataka koji moraju biti maksimalno realni. Najbitnije od svega je vodu za piće držati pod kontrolom. Srem je imao sreće da je dosta toga sačuvano i dalje zaštita ljudi i dobara mora ostati na prvom mestu. Miša Lukić načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije: Pokrajinska sanitarna inspekcija svakodnevno je na terenu i do sada je izvršeno 264 nadzora, sva prihvatilišta su pod nadzorom i sa zadovoljstvom mogu reći da nije bilo do sada epidemija jedino je povećana vašljivost. Nakon pražnjenja prihvatnih centara čeka nas preuzimanje DDD mera i molio bih da se vezano za ove mere pismeni zahtevi upućuju direktorki Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici.

Ilija Milinović komadant okružnog štaba predložio je sledeći:

Z A K Lj U Č C I

1. U ovom trenutku konstatujemo da je Srem odbranjen od poplava prouzrokovanih rekama Sava i Bosut s tim da se nastavlja intezivna aktivnost u Opština Šid, Sremska Mitrovica za područje Sr. Rača i Bosut, Ruma za područje Jarak – Hrtkovci i Pećinci za područje Kupinova.

2. Preporučuje se Lokalnim samoupravama Srema da razmisle o mogućnostima poziva stanovništvu, organizacijama i svim subjektima sa područja lokalne samouprave za izdavajnje dodatnih vrsta pomoći u novcu, hrani ili drugim materijalnim sredstvima za potrebe najugroženijih na području Srema. ROK: ODMAH.

3. Procena štete na našem ugroženom području i njeno sagledavanje i saniranje se uveliko priprema i obrađuje uz dostavljanje potrebnih podataka. U ovom momentu štabovi za vanredne situacije u Sremu imaju obavezu da sve tražene i prikupljene podatke dostavljaju preko Okružnog štaba i operativnog centra odeljenja za vanredne situacije kako bi se isti podaci dostavili Reubličkom centru za obaveštavanje odnosno Republičkom štabu za vanredne sitacije kojim rukovodi sam premijer.

 

poplave3