ТРЕЋА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС


Дана 06.06.2014. године, са почетком у 08,00 часова, у сали за састанке Сремског управног округа (Сремска Митровица, ул.Свеог Димитрија број 8,II спрат). Седници по позиву присуствују следећи чланови штаба:
1. Илија Милиновић – Начелник Сремског управног округа и командант Окружног штаба за ВС,
2. Стеван Пејић – Начелник Одељења за ВС у Сремској Митровици и начелник Окружног штаба за ВС,
3. Предраг Владисављевић – шеф Одсека за УР и ЦЗ – члан Штаба за оперативне послове,
4. Србољуб Стојанац – инспектор за послове ЦЗ општине Стара Пазова и члан Окружног штаба за ВС,
5. Татјана Jованчевић – Секретар Организације црвеног крста „Сремска Митровица“ и члан Окружног штаба,
6. Бранислав Петаковић – Директор ГП „Путеви“ Сремска Митровица – члан штаба за спасавање из рушевина
7. Јован Добрић – Директор ЈП Дирекције за изградњу Града Сремска Митровица и члан Окружног штаба,
8. Капетан Ненад Моро – III мисија Војске Србије – официр Члан штаба за цивилно војну сарадњу,
9. Љуба Јакшић – Директор ВП „Регулације“ Сремска Митровица – члан Штаба за заштиту и спасавање од поплава, леда, несрећа на води и под водом и клизишта.
10. Др Мирослав Кендришић Директор Опште болнице у Сремској Митровици члан штаба за медицинску помоћ и епидемиолошку заштиту.
11. Радослав Јевремовић – Директор ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица и члан Штаба за санацију терена.
12. Мирјана Вашут – Самостални стручни сарадник за послове просторног планирања у Дирекцији за изградњу Града Сремска Митровица и члан Окружног штаба ВС,
13. Др Нада Зец Петковић – в.д. директор Завода за јавно здравље Сремска Митровица.
14. Драган Стојанац – испред полицијске управе Сремска Митровица
Седници нису присуствовала следећа лица:
1. Живослав Ивковић – Командант ватрогасно-спас. батаљона у Ср. Митровици (оправдао изостанак).
2. Снежана Бјекић – руководилац одбр. од попл. у унут. Вода на водном подр. Срем. Воде. ( оправдала изостанак). 3. Саша Бугаџија – дир. ЈКП „Водовод“ Ср. Митровица ( није оправдао изостанак).

Ванредну седницу Окружног штаба за ванредне ситуације отворио је командант Окружног штаба Илија Милиновић, поздравио присутне и захвалио се на одзиву, напоменувши да је ситуација и даље озбиљна и да предстоји обиман посао везан за санирање последица од поплава. Такође је упознао све присутне чланове Окружног штаба да је сагласно актима Министарства унутрашњих послова Сектора за ванредне ситуације – Управе за управљање ризиком број 161-912/14 од 02.06.2014. године, и МУП Сектора за ванредне ситуације – Управе за управљање ризиком број 161-911/14 од 02.06.2014. године, Окружни штаб у обавези да пре него што достави Сектору за ВС у Београду одобри – верификује исказане количине потрошеног горива за време ВС Градског/Општинских штабова.

Податке којима оперативно располаже ОкШВ за Сремски округ локалне самоуправе су биле у обавези да доставе у складу са актом оделења за ВС у Сремској Митровици – Одсек за УР и ЦЗ ( 07/31 број 88-20982/14 од 04.06.2014. године) до 12;00 часова дана 05.06.2014. године. Овај акт Одсека упућен је директно командантима ШВС локалних самоуправа Сремског округа (1 – 7) као и рефернтима у локалним самоуправама који су задужени за рад везано за венаредну ситуацију. Командант окружног штаба Илија Милиновић предложио је пристунима да се подаци који су пристигли од стране Локалних самоуправа размотре и сагледају, па у случају да има примедби да се исте искажу. Шид и Сремска Митровица имали су највише активности.

Љуба Јакшић – директор ВП „Регулације“ Сремска Митровица – члан штаба за заштиту и спасавање од поплава, леда, несрећа на води и под водом и клизишта: желео бих само да нагласим да гориво које потрошила Грађевинска механизација водопривредних предузећа није исказано у табелама, јер мислим да ће исто бити рефундирано од стране „Војводина Вода“.

Душко Шарошковић- начелник Градске управе: У извештају и табелама Сремске Митровице нису исказане донације зато што је много људи који не желе и не траже рефундирање трошкова, а чија помоћ је у тим тренуцима била изузетна и веома много значила.

Након разматрања табеларних приказа утрошеног горива у Општинама Шид, Пећинци, Рума и Сремска Митровица: Усвајају се једногласно извештаји о утрошеним количинама горива исказани у табели потрошња горива за време ванредне ситуације током маја 2014. године, закључно са 31.05.2014. године, на територијама Општина Шид, Пећинци, Рума и Сремска Митровица.

У вези извештаја Општинског штаба за Ванредне ситуације у Иригу, Окружни штаб за ванредне ситуације доноси:

П Р Е П О Р У К У

1. ШВС Општине Ириг, односно командант штаба у сарадњи са стручним службама локалне самоуправе потребно је да преиспита потрошњу горива за време ванредне ситуације током маја 2014. године, закључно са 31.05.2014. године, укључујући и број сати рада радних машина након чега је неопходно дати и детаљније образложење сврхе потрошње горива. Након тога исказане податке на прописаном обрасцу поново доставити стручној служби Сремског управног округа и МУП- Оделењу за ВС – Одсеку за УР и ЦЗ у С. Митровици.

У продужетку седнице Илија Милиновић – командант Окружног штаба информисао је присутне чланове да: Општине Стара Пазова и Инђија и након свих дописа и упозорења нису доставили податке о утрошеном гориву који би се могли сматрати валидним и овом приликом разматрати. Из тог разлога је предложио а штаб једногласно прихватио да се донесе следећи:

З А К Љ У Ч А К

Општина Стара Пазова и Општина Инђија сагласно акту МУП – Сектор за ВС Одељење за ВС у Ср. Митровици – Одсек за УР и ЦЗ, 07/31 бр.:88-20982/14 од 04.06.2014. године, су дужне да у најкраћем року, односно О Д М А Х доставе Окружном штабу и МУП – СВС, Оделење за ВС у Сремској Митровици, табеле са потрошњом горива за време ванредне ситуације током маја 2014. године закључно са 31.05.2014. године. Окружни штаб за венредне ситуације након што Општине Стара Пазова и Инђија доставе тражене податке одржаће у што је могуће краћем року седницу окружног штаба за Сремски округ и размотрити достављене податке у прописаној табели.