TREĆA VANREDNA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS


Dana 06.06.2014. godine, sa početkom u 08,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga (Sremska Mitrovica, ul.Sveog Dimitrija broj 8,II sprat). Sednici po pozivu prisustvuju sledeći članovi štaba:
1. Ilija Milinović – Načelnik Sremskog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba za VS,
2. Stevan Pejić – Načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik Okružnog štaba za VS,
3. Predrag Vladisavljević – šef Odseka za UR i CZ – član Štaba za operativne poslove,
4. Srboljub Stojanac – inspektor za poslove CZ opštine Stara Pazova i član Okružnog štaba za VS,
5. Tatjana Jovančević – Sekretar Organizacije crvenog krsta „Sremska Mitrovica“ i član Okružnog štaba,
6. Branislav Petaković – Direktor GP „Putevi“ Sremska Mitrovica – član štaba za spasavanje iz ruševina
7. Jovan Dobrić – Direktor JP Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica i član Okružnog štaba,
8. Kapetan Nenad Moro – III misija Vojske Srbije – oficir Član štaba za civilno vojnu saradnju,
9. Ljuba Jakšić – Direktor VP „Regulacije“ Sremska Mitrovica – član Štaba za zaštitu i spasavanje od poplava, leda, nesreća na vodi i pod vodom i klizišta.
10. Dr Miroslav Kendrišić Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici član štaba za medicinsku pomoć i epidemiološku zaštitu.
11. Radoslav Jevremović – Direktor JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica i član Štaba za sanaciju terena.
12. Mirjana Vašut – Samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja u Direkciji za izgradnju Grada Sremska Mitrovica i član Okružnog štaba VS,
13. Dr Nada Zec Petković – v.d. direktor Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.
14. Dragan Stojanac – ispred policijske uprave Sremska Mitrovica
Sednici nisu prisustvovala sledeća lica:
1. Živoslav Ivković – Komandant vatrogasno-spas. bataljona u Sr. Mitrovici (opravdao izostanak).
2. Snežana Bjekić – rukovodilac odbr. od popl. u unut. Voda na vodnom podr. Srem. Vode. ( opravdala izostanak). 3. Saša Bugadžija – dir. JKP „Vodovod“ Sr. Mitrovica ( nije opravdao izostanak).

Vanrednu sednicu Okružnog štaba za vanredne situacije otvorio je komandant Okružnog štaba Ilija Milinović, pozdravio prisutne i zahvalio se na odzivu, napomenuvši da je situacija i dalje ozbiljna i da predstoji obiman posao vezan za saniranje posledica od poplava. Takođe je upoznao sve prisutne članove Okružnog štaba da je saglasno aktima Ministarstva unutrašnjih poslova Sektora za vanredne situacije – Uprave za upravljanje rizikom broj 161-912/14 od 02.06.2014. godine, i MUP Sektora za vanredne situacije – Uprave za upravljanje rizikom broj 161-911/14 od 02.06.2014. godine, Okružni štab u obavezi da pre nego što dostavi Sektoru za VS u Beogradu odobri – verifikuje iskazane količine potrošenog goriva za vreme VS Gradskog/Opštinskih štabova.

Podatke kojima operativno raspolaže OkŠV za Sremski okrug lokalne samouprave su bile u obavezi da dostave u skladu sa aktom odelenja za VS u Sremskoj Mitrovici – Odsek za UR i CZ ( 07/31 broj 88-20982/14 od 04.06.2014. godine) do 12;00 časova dana 05.06.2014. godine. Ovaj akt Odseka upućen je direktno komandantima ŠVS lokalnih samouprava Sremskog okruga (1 – 7) kao i referntima u lokalnim samoupravama koji su zaduženi za rad vezano za venarednu situaciju. Komandant okružnog štaba Ilija Milinović predložio je pristunima da se podaci koji su pristigli od strane Lokalnih samouprava razmotre i sagledaju, pa u slučaju da ima primedbi da se iste iskažu. Šid i Sremska Mitrovica imali su najviše aktivnosti.

Ljuba Jakšić – direktor VP „Regulacije“ Sremska Mitrovica – član štaba za zaštitu i spasavanje od poplava, leda, nesreća na vodi i pod vodom i klizišta: želeo bih samo da naglasim da gorivo koje potrošila Građevinska mehanizacija vodoprivrednih preduzeća nije iskazano u tabelama, jer mislim da će isto biti refundirano od strane „Vojvodina Voda“.

Duško Šarošković- načelnik Gradske uprave: U izveštaju i tabelama Sremske Mitrovice nisu iskazane donacije zato što je mnogo ljudi koji ne žele i ne traže refundiranje troškova, a čija pomoć je u tim trenucima bila izuzetna i veoma mnogo značila.

Nakon razmatranja tabelarnih prikaza utrošenog goriva u Opštinama Šid, Pećinci, Ruma i Sremska Mitrovica: Usvajaju se jednoglasno izveštaji o utrošenim količinama goriva iskazani u tabeli potrošnja goriva za vreme vanredne situacije tokom maja 2014. godine, zaključno sa 31.05.2014. godine, na teritorijama Opština Šid, Pećinci, Ruma i Sremska Mitrovica.

U vezi izveštaja Opštinskog štaba za Vanredne situacije u Irigu, Okružni štab za vanredne situacije donosi:

P R E P O R U K U

1. ŠVS Opštine Irig, odnosno komandant štaba u saradnji sa stručnim službama lokalne samouprave potrebno je da preispita potrošnju goriva za vreme vanredne situacije tokom maja 2014. godine, zaključno sa 31.05.2014. godine, uključujući i broj sati rada radnih mašina nakon čega je neophodno dati i detaljnije obrazloženje svrhe potrošnje goriva. Nakon toga iskazane podatke na propisanom obrascu ponovo dostaviti stručnoj službi Sremskog upravnog okruga i MUP- Odelenju za VS – Odseku za UR i CZ u S. Mitrovici.

U produžetku sednice Ilija Milinović – komandant Okružnog štaba informisao je prisutne članove da: Opštine Stara Pazova i Inđija i nakon svih dopisa i upozorenja nisu dostavili podatke o utrošenom gorivu koji bi se mogli smatrati validnim i ovom prilikom razmatrati. Iz tog razloga je predložio a štab jednoglasno prihvatio da se donese sledeći:

Z A K Lj U Č A K

Opština Stara Pazova i Opština Inđija saglasno aktu MUP – Sektor za VS Odeljenje za VS u Sr. Mitrovici – Odsek za UR i CZ, 07/31 br.:88-20982/14 od 04.06.2014. godine, su dužne da u najkraćem roku, odnosno O D M A H dostave Okružnom štabu i MUP – SVS, Odelenje za VS u Sremskoj Mitrovici, tabele sa potrošnjom goriva za vreme vanredne situacije tokom maja 2014. godine zaključno sa 31.05.2014. godine. Okružni štab za venredne situacije nakon što Opštine Stara Pazova i Inđija dostave tražene podatke održaće u što je moguće kraćem roku sednicu okružnog štaba za Sremski okrug i razmotriti dostavljene podatke u propisanoj tabeli.