V SEDNICA SAVETA OKRUGA


Z A P I S N I K

sa V sednice Saveta Sremskog upravnog okruga,
održane 02. jula 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga Dnevni red
1. Posledice poplavnog talasa na teritoriji Sremskog okruga,
2. Aktivnosti lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, -Stavljanje u funkciju sistema za uzbunjivanje, -Izrada procene ugroženosti i Planova zaštite u spašavanju u vanrednim situacijama, -Sagledavanje stanja i opremljenosti protivgradnih stanica
3. Regionalni sistem vodosnabdevanja – Istočni Srem,
4. Mreža državnih puteva,
5. Informacije inspekcijskih službi o najaktuelnijim pojavama na teritoriji Sremskog okruga,
6. Razno.

Tačka 1.

Prisutne predsednike opština, gradonačelnika, zamenike i pomoćnike odstunih predsednika opština Sremskog upravnog okruga, načelnik je upoznao sa informacijom o realizaciji aktivnosti lokalnih samouprava Srema za vreme trajanja vanredne situacije tokom maja – juna 2014. godine, uz napomenu da će se posledice poplavnog talasa u Srbiji još dugo sagledavati, osećati i sanirati. Područje Srema koje je takođe bilo ugroženo poplavnim talasom pretrpelo je značajne posledice. Na osnovu podataka dobijenih od strane opština sa stanjem na dan 14.06.2014. godine, vidljivo je da su komisije za procenu štete na stambenim i infrastrukturnim objektima izvršile do navedenog datuma 775 pregleda i sa istim datumom utvrdile materijalne štete u sledećim iznosima: Pećinci 1,205.780,00 dinara, Irig 66,622.806,00 dinara, Ruma 7,738.025,00 dinara, Šid 248,917.500,00 dinara, Sremska Mitrovica 11,000.000,00 dinara.
Nakon prezentovanja podataka o broju porušenih i onesposobljenih za stanovanje kuća, o poplavljenim površinama, uklanjanju uginulih životinja, čišćenju nanosa blata i mulja, biološkoj dekontaminaciji, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, načelnik Okruga posebno je naglasio i zamolio prisutne da: Na istom obrascu na kojem su dostavljeni podaci sagledati stanje i dostaviti podatke o posledicama poplave sa danom 01.07.2014. godine, kako bi isti mogli biti objedinjeni i prosleđeni Republičkom štabu za VS. Podaci uneti u ove obrazce moraju biti realni i tačni, a obrasci potpisani od strane komandanata za VS. Svi prisutni su bili saglasni sa podnetom informacijom o realizaciji aktivnosti lokalnih samouprava u vreme vanredne situacije i ocenom o potrebi izvođenja sanacionih radova na nasipima reke Save i kanalske mreže. Nakon toga doneti su:

Z a k lj u č c i

1. Prihvata se informacija o realizaciji aktivnosti lokalnih samouprava Srema za vreme trajanja vanredne situacije tokom maja – juna 2014. godine.
2. Prihvata se ocena o potrebi izvođenja sanacionih radova na nasipima reke Save i kanalske mreže, koje su u ingerenciji JVP “Vode Vojvodine“.
3. Prihvata se inicijativa da se u Okružni štaba za VS imenuju komandanti ili njihovi zamenici Gradskog /Opštinskih štabova za VS.
4. Dostaviti na propisanom obrascu podatke o posledicama poplave sa danom 01.07.2014.godine. Podaci u obrascu moraju biti realni i tačni, a obrasci potpisani.

Tačka 2.

Načelnik Okruga upoznao je prisutne sa obavezama lokalnih samouprava da saglasno Zakonu o vanrednim situacijama u što kraćem roku moraju ažurirati svoja planska dokumenta. Neophodno je takođe, stavljanje u funkciju sistema za uzbunjivanje uz prethodnu izradu Studije čujnosti. Neophodno je izvršiti i procenu ugroženosti i usvojiti planove zaštite u spašavanju u vanrednim situacijama. Preporučuje se i sagledavanje stanja i opremljenosti protivgradnih stanica, uz preporuku da se zbog nastupajućih letnjih meseci sagleda mogućnost da lokalne samouprave u vidu donacije obezbede kupovinu određenog broja protivgradnih raketa. Prisutnima je dostavljen pregled stanja protivgradnih stanica sa brojem raketa na raspolaganju u Sremskom okrugu. Nakon toga doneti su:

Z a k lj u č c i

1. Realizovati započete aktivnosti na potpunom funkcionalnom osposobljavanju već instaliranih sirena u sistemu za uzbunjivanje stanovništva uz prethodnu izradu „Akustične studije čujnosti“.
2. Nastaviti aktivnosti na izradi Procene ugroženosti i Planova zaštite u spašavanju u vanrednim situacijama. 3. Sagledati stanje i opremljenost protivgradne zaštite i mogućnost kupovine određenog broja protivgradnih raketa od strane lokalnih samouprava.

Tačka 3.

Predstavnici Instituta „Jaroslav Černi“ detaljno i inscrpno prezentovali su projektne aplikacije Regionalnog sistema vodosnabdevanja „Istočni Srem“. Ovaj projekat predstavlja dugoročno – trajno rešenje vodosnabdevanja Srema i u pitanju je Generalni projekat iz koga može direktno da se uđe u Glavni projekat. Velika i značajna prednost je u pravo vreme imati kvalitetan projekat. Nakon diskusije usaglašen je sledeći:

Z a k lj u č a k

Daje se podrška izrade studije opravdanosti Regionalnog sistema vodosnabdevanja „Istočni Srem“, kao zaseban sistem.

Tačka 4.

Dragan Kostić, direktor „Putevi Srbije“ Sektor „Novi Sad“ je izneo da su JP „Putevi Srbije“ već pet godina regionalno organizovani, kao i da je stanje regionalnih puteva vrlo loše, gotovo zabrinjavajuće. Kada su u pitanju putevi II reda, Sremski okrug je najugroženiji. Srem se uopšte nalazi u nezavidnoj situaciji, koja će se sve više komplikovati i neophodno je u narednom periodu rešiti problem održavanja puteva II reda. JP „Putevi Srbije“ dostavili su vam tokom prošlog meseca dopis u kojem molimo sve lokalne samouprave na području Okruga da izvršite uvid u Elaborat „trase državnih puteva kroz sedišta gradova i opština – Sremskog upravnog okruga“ i obavestite nas da su navedeni pravci pružanja državnih puteva I i II reda kroz naseljena mesta identični sa rešenjem Ministarstva saobraćaja. Neke opštine su ove podatke dostavile, ali većina to nije učinila.
Cvijetko Rakić, pomoćnik predsednika Opštine Šid: želim da napomenem da je put Morović – Jamena u prilično lošem stanju po pitanju održavanja, da je obrastao travom, da je vrlo često divljači na putu, kao i da put Jamena – Republika Srpska EM 18 nije nikada asvaltiran. Nakon toga jednoglasno je usvojen:

Z a k lj u č a k

Opštine Sremskog okruga i Grad Sremska Mitrovica izjasniće se o predloženoj trasi državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opština i grada i o tome dopisom obavestiti nadležno ministarstvo i Sremski upravni okrug.

Z a k lj u č a k

Obavestiti nadležno ministarstvo i nadležne organe u AP Vojvodini da puteve II reda ne održava niko, kao i da se u slučaju ugrožavanja bezbednosti na istima ne može utvrditi odgovornost.

Z a k lj u č a k

Uputiti inicijativu da JP „Putevi Srbije“ nastave održavanje puteva II reda, jer su i najbolje i najcelishodnije rešenje za ove poslove. Z a k lj u č a k Inicirati da jedan član Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“ bude iz AP Vojvodine.

Tačka 5.

Načelnici inspekcijskih službi za Sremski okrug izneli su svoja zapažanja. Nakon izlaganja načelnika inspekcijskih službi, načelnik Okruga predložio je da se donese

Z a k lj u č a k

1. Daje se inicijativa gradonačelniku i predsednicima opština da utvrde kalendar javnih manifestacija i o istom obaveste inspekcijske službe Sremskog upravnog okruga, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za njihovo održavanje.
2. U cilju obezbeđenja što bolje međusobne saradnje između lokalnih samouprava i inspekcijskih službi načelnici službi će o najaktuelnijim problemima blagovremeno izvestiti načelnika Sremskog upravnog okruga. Načelnik Okruga, pozvao je sve predsednike opština da predlože teme koje bi bile uvrštene u dnevni red Saveta Okruga, a koje su od interesa za ceo Okrug. Završeno u 13,00 časova.