V СЕДНИЦА САВЕТА ОКРУГА


З А П И С Н И К

са V седнице Савета Сремског управног округа,
одржане 02. јула 2014. године, са почетком у 10,00 часова, у сали за састанке Сремског управног округа Дневни ред
1. Последице поплавног таласа на територији Сремског округа,
2. Активности локалних самоуправа у складу са Законом о ванредним ситуацијама, -Стављање у функцију система за узбуњивање, -Израда процене угрожености и Планова заштите у спашавању у ванредним ситуацијама, -Сагледавање стања и опремљености противградних станица
3. Регионални систем водоснабдевања – Источни Срем,
4. Мрежа државних путева,
5. Информације инспекцијских служби о најактуелнијим појавама на територији Сремског округа,
6. Разно.

Тачка 1.

Присутне председнике општина, градоначелника, заменике и помоћнике одстуних председника општина Сремског управног округа, начелник је упознао са информацијом о реализацији активности локалних самоуправа Срема за време трајања ванредне ситуације током маја – јуна 2014. године, уз напомену да ће се последице поплавног таласа у Србији још дуго сагледавати, осећати и санирати. Подручје Срема које је такође било угрожено поплавним таласом претрпело је значајне последице. На основу података добијених од стране општина са стањем на дан 14.06.2014. године, видљиво је да су комисије за процену штете на стамбеним и инфраструктурним објектима извршиле до наведеног датума 775 прегледа и са истим датумом утврдиле материјалне штете у следећим износима: Пећинци 1,205.780,00 динара, Ириг 66,622.806,00 динара, Рума 7,738.025,00 динара, Шид 248,917.500,00 динара, Сремска Митровица 11,000.000,00 динара.
Након презентовања података о броју порушених и онеспособљених за становање кућа, о поплављеним површинама, уклањању угинулих животиња, чишћењу наноса блата и муља, биолошкој деконтаминацији, дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, начелник Округа посебно је нагласио и замолио присутне да: На истом обрасцу на којем су достављени подаци сагледати стање и доставити податке о последицама поплаве са даном 01.07.2014. године, како би исти могли бити обједињени и прослеђени Републичком штабу за ВС. Подаци унети у ове образце морају бити реални и тачни, а обрасци потписани од стране команданата за ВС. Сви присутни су били сагласни са поднетом информацијом о реализацији активности локалних самоуправа у време ванредне ситуације и оценом о потреби извођења санационих радова на насипима реке Саве и каналске мреже. Након тога донети су:

З а к љ у ч ц и

1. Прихвата се информација о реализацији активности локалних самоуправа Срема за време трајања ванредне ситуације током маја – јуна 2014. године.
2. Прихвата се оцена о потреби извођења санационих радова на насипима реке Саве и каналске мреже, које су у ингеренцији ЈВП “Воде Војводине“.
3. Прихвата се иницијатива да се у Окружни штаба за ВС именују команданти или њихови заменици Градског /Општинских штабова за ВС.
4. Доставити на прописаном обрасцу податке о последицама поплаве са даном 01.07.2014.године. Подаци у обрасцу морају бити реални и тачни, а обрасци потписани.

Тачка 2.

Начелник Округа упознао је присутне са обавезама локалних самоуправа да сагласно Закону о ванредним ситуацијама у што краћем року морају ажурирати своја планска документа. Неопходно је такође, стављање у функцију система за узбуњивање уз претходну израду Студије чујности. Неопходно је извршити и процену угрожености и усвојити планове заштите у спашавању у ванредним ситуацијама. Препоручује се и сагледавање стања и опремљености противградних станица, уз препоруку да се због наступајућих летњих месеци сагледа могућност да локалне самоуправе у виду донације обезбеде куповину одређеног броја противградних ракета. Присутнима је достављен преглед стања противградних станица са бројем ракета на располагању у Сремском округу. Након тога донети су:

З а к љ у ч ц и

1. Реализовати започете активности на потпуном функционалном оспособљавању већ инсталираних сирена у систему за узбуњивање становништва уз претходну израду „Акустичне студије чујности“.
2. Наставити активности на изради Процене угрожености и Планова заштите у спашавању у ванредним ситуацијама. 3. Сагледати стање и опремљеност противградне заштите и могућност куповине одређеног броја противградних ракета од стране локалних самоуправа.

Тачка 3.

Представници Института „Јарослав Черни“ детаљно и инсцрпно презентовали су пројектне апликације Регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“. Овај пројекат представља дугорочно – трајно решење водоснабдевања Срема и у питању је Генерални пројекат из кога може директно да се уђе у Главни пројекат. Велика и значајна предност је у право време имати квалитетан пројекат. Након дискусије усаглашен је следећи:

З а к љ у ч а к

Даје се подршка израде студије оправданости Регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“, као засебан систем.

Тачка 4.

Драган Костић, директор „Путеви Србије“ Сектор „Нови Сад“ је изнео да су ЈП „Путеви Србије“ већ пет година регионално организовани, као и да је стање регионалних путева врло лоше, готово забрињавајуће. Када су у питању путеви II реда, Сремски округ је најугроженији. Срем се уопште налази у незавидној ситуацији, која ће се све више компликовати и неопходно је у наредном периоду решити проблем одржавања путева II реда. ЈП „Путеви Србије“ доставили су вам током прошлог месеца допис у којем молимо све локалне самоуправе на подручју Округа да извршите увид у Елаборат „трасе државних путева кроз седишта градова и општина – Сремског управног округа“ и обавестите нас да су наведени правци пружања државних путева I и II реда кроз насељена места идентични са решењем Министарства саобраћаја. Неке општине су ове податке доставиле, али већина то није учинила.
Цвијетко Ракић, помоћник председника Општине Шид: желим да напоменем да је пут Моровић – Јамена у прилично лошем стању по питању одржавања, да је обрастао травом, да је врло често дивљачи на путу, као и да пут Јамена – Република Српска ЕМ 18 није никада асвалтиран. Након тога једногласно је усвојен:

З а к љ у ч а к

Општине Сремског округа и Град Сремска Митровица изјасниће се о предложеној траси државних путева који пролазе кроз територију општина и града и о томе дописом обавестити надлежно министарство и Сремски управни округ.

З а к љ у ч а к

Обавестити надлежно министарство и надлежне органе у АП Војводини да путеве II реда не одржава нико, као и да се у случају угрожавања безбедности на истима не може утврдити одговорност.

З а к љ у ч а к

Упутити иницијативу да ЈП „Путеви Србије“ наставе одржавање путева II реда, јер су и најбоље и најцелисходније решење за ове послове. З а к љ у ч а к Иницирати да један члан Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ буде из АП Војводине.

Тачка 5.

Начелници инспекцијских служби за Сремски округ изнели су своја запажања. Након излагања начелника инспекцијских служби, начелник Округа предложио је да се донесе

З а к љ у ч а к

1. Даје се иницијатива градоначелнику и председницима општина да утврде календар јавних манифестација и о истом обавесте инспекцијске службе Сремског управног округа, ради утврђивања испуњености услова за њихово одржавање.
2. У циљу обезбеђења што боље међусобне сарадње између локалних самоуправа и инспекцијских служби начелници служби ће о најактуелнијим проблемима благовремено известити начелника Сремског управног округа. Начелник Округа, позвао је све председнике општина да предложе теме које би биле уврштене у дневни ред Савета Округа, а које су од интереса за цео Округ. Завршено у 13,00 часова.