ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА


са колегијума од 07. августа 2014. године са почетком у 10,00 часова.

Колегијуму су присуствовали: Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа, Душанка Нулеши – шеф Одсека Сремског управног округа, Марија Новаковић – начелник покрајинске водопривредне инспекције, Биљана Смиљанић – републички фито санитарни инспектор, Горан Јовелић – републички управни инспектор, Божидар Иванић – републички тржишни инспектор,

Марија Новаковић – начелник покрајинске водопривредне инспекције: током јула месеца Водна инспекција вршила је контролу избагерованог шљунка на депонијама и то путем дневника багеровања и надзором на лицу места. Накнада за песак и даље је отворено питање. Рађена је током јула месеца нулта контрола рибњака, односно подстицајних средстава за рибњаке. Рађена је и контрола водних докумената – сагласности пунионице воде „Јазак“, као и контрола базена. Водна инспекција је покренула акцију постављања уређаја за контролу истицања воде на артешким чесмама. Врши се континуирани обилазак водних објеката, пропуста и облога након поплава и закључак је да је штета велика. У току је ревизија коришћења водног земљишта на плажи у Сремској Митровици.

Биљана Смиљанић – републички фито санитарни инспектор: Фитосанитарна инспекција је ангажована на издавању фитосертификата за Косово и Метохију. У протеклих месец дана рађена је контрола пољопривредних апотека, као и мониторинг пестицида. Континуирано се врше редовни послови, уништава се генетски модификована соја и ради се контрола подстицаја.

Горан Јовелић – републички управни инспектор: Управна инспекција укључена је у рад Канцеларије за обнову од поплава и у оквиру ове канцеларије инспекција је ангажанована на контроли дистрибуције горива, семена, и примена прописа везаних за поплаву са акцентом на доношењу решења за накнаду штете од поплава.

Божидар Иванић – републички тржишни инспектор:Тржишна инспекција током јула месеца врши континуирану контролу откупних места и ради се контрола хлеба од брашна Тип – 500.

 

sednica