IZVOD SA SASTANKA PREDSEDNIKA SUDOVA ZA PREKRŠAJE I INSPEKCIJSKIH SLUŽBI SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 17. SEPTEMBRA 2014. godine


Sastanku su prisustvovali: Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga, Dušanka Nuleši – šef Odseka Sremskog upravnog okruga, Zorica Marinković – Ilieski – predsednica Suda za prekršaje – Odelenje u Sremskoj Mitrovici, Marija Gmizić – predsednica Suda za prekršaje – Odelenje u Rumi, Vladan Tanasić – načelnik Republičke inspekcije rada, Đorđe Rogić – načelnik Republičke tržišne inspekcije, Sava Ćirić – inspektor Republičke veterinarske inspekcije, Goran Jovelić – Republički upravni inspektor, Radoslava Rončević – načelnik Republičke turističke inspekcije, Danka Božić – Republički inspektor za alkohol, alkoholna i bez alkoholna pića, Biljana Smiljanić – Republički fitosanitarni inspektor, Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije, Marija Novaković – načelnik Pokrajinske vodne inspekcije, Snežana Dumančić – Pokrajinski inspektror za zaštitu životne sredine, Jadranka Grbić – Pokrajinski šumarski inspektor.
Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga: Otvorio je sastanak, pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo zbog odazivanja pozivu na ovaj sastanak. Sazivajući ovaj sastanak, imali smo nameru da analiziramo dosadašnju saradnju Suda za prekršaje i inspekcijskih službi, a u cilju unapređenja saradnje, efikasnijeg rada i boljih rezultata.
Marija Gmizić – predsednica Suda za prekršaje – Odelenja u Rumi: Izuzetno mi je drago što je načelnik Okruga organizovao ovakav sastanak. Sud za prekršaje – Odeljenje u Rumi, pokriva pet opština i to: Rumu, Staru Pazovu, Irig, Pećince i Inđiju, te se nadležnost ovog suda prostire na veoma velikom području. Po pozivu za sastanak kontaktirala sam svoje zamenike i sudije i od istih sam obaveštena da je saradnja sa inspekcijskim službama izuzetna, da su zahtevi i prijave korektni, zapisnici takođe i da se inspektori odazivaju pozivima. Želim da ovakva saradnja bude još kvalitetnija, bolja i ukoliko je moguće na još većem nivou.
Zorica Marinković – Ilieski – predsednica Suda za prekršaje – Odelenja u Sremskoj Mitrovici: Prekršajni sud – Odelenja u Sremskoj Mitrovici, pokriva opštine Sremsku Mitrovicu i Šid. Nakon što je ovaj sastanak zakazan, održala sam kolegijum sa sudijama vezano za njihovo viđenje saradnje sa inspekcijskim službama. Novi Zakon o prekršajima stupio je na snagu 01. marta 2014. godine i istim Zakonom, regulisano je šta zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mora da sadrži. Najčešće zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka podneti od strane inspekcijskih službi ne sadrže tačku 8. Inicijalni akt mora biti uređen, a ja i kolege smo uvek spremni za svaku vrstu konsultacije. Apelacioni sud insistira na prepisu zapisnika, a teret dokazivanja više nije na sudu, već na podnosiocu. Dešava se da su zahtevi neuređeni, da ne sadrže tačku 8., što u znatnoj meri otežava i usporava rad Suda za prekršaje.
Radoslava Rončević – načelnik Republičke turističke inspekcije: Na području Vojvodine posluje između 12.000 i 14.000 hiljada registrovanih ugostiteljskih objekata. To je broj registrovanih ugostiteljskih objekata, a ne registrovanih je takođe ogroman broj. Tokom letnje sezone, Turistička inspekcija je imala velikih problema sa turističkim agencijama. Kao načelnik Turističke inspekcije zajedno sa dva inspektora, radila sam celo leto. Četiri inspektora pokriva 32. lokalne samouprave i želela bih da naglasim, da samo iz Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, dolaze urgencije, da se zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka moraju uraditi u prepisu. Sremska Mitrovica i Stara Pazova, imaju izuzetno veliki problem sa bespravnim, nelegalnim radom. Ogroman je broj neregistrovanih ugostiteljskih objekata za koje koje saznajemo najčešće na osnovu anonimne prijave. Za bespravni rad Sud za prekršaje izriče kaznu u proseku u iznosu od 10.000,00 dinara, što direktno predstavlja stimulans da se i dalje bespravno radi.
Marija Gmizić – predsednica Suda za prekršaje – Odelenja u Rumi: Zbog ogromnih problema vezanih za bespravan rad ugostiteljskih objekata, spremni smo da uputimo podršku nadležnom ministarstvu da se za područje Sremskog okrug, obezbedi turistički inspektor.
Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije: Izuzetno mi je drago da je upriličen ovaj sastanak, jer nakon ovakvih sastanaka uvek je bilo bolje. Mi jedni bez drugih ne možemo da radimo, a želeo bih i u svoje lično ime i u ime svojih kolega, da vas zamolim da ukoliko dostavimo uredne zahteve i obezbedimo sve dokaze da sagledate da li je baš neophodno svaki put pozivati inspektora da svedoči. Generalnih primedbi nemam, ali svakako da saradnja inspekcijskih službi i suda, može biti još bolja.
Goran Jovelić – Republički upravni inspektor: Upravna inspekcija nema za sada prekršajnih prijava.
Vladan Tanasić – načelnik Republičke inspekcije rada: Saradnja je u principu dobra, ali bih izneo i činjenicu da je u 2013. godini od 150 podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od strane ove inspekcije bilo 53 zastare, a što predstavlja jednu trećinu od ukupno podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Pridružio bih se onome što je rekao kolega Lukić, da je veoma teško inspektoru nakon godinu, godinu i po dana da se do detalja seti situacije – slučaja u vezi koga je podneta prekršajna prijava, već ostaje samo da izjavi da ostaje pri onome što je konstatovano u zapisniku.
Snežana Dumančić – Pokrajinski inspektror za zaštitu životne sredine: Inspekcija zaštite životne sredine ima dobru saradnju i dobra iskustva sa prekršajnim sudovima, uz napomenu da je bilo zastara, ali u malom broju.
Marija Novaković – načelnik Pokrajinske vodne inspekcije: Saradnja sa Prekršajnim sudom je korektna i nebih imala ništa više da dodam.
Sava Ćirić – inspektor Republičke veterinarske inspekcije: Veterinarska inspekcija i Prekršajni sud sarađuju korektno, jedino je nešto veći broj prekida postupaka, ali ovi prekidi su posledica nemogućnosti pronalaženja adrese – prebivališta lica koja trguju stokom. Sve ostalo je u redu.
Zorica Marinković – Ilieski – predsednica Suda za prekršaje – Odelenje u Sremskoj Mitrovici: Molila bih Vas, da shvatite da na sve moguće načine pokušavamo da dođemo do adresa, ali je to nekada prosto nemoguće.
Biljana Smiljanić – Republički fitosanitarni inspektor: Saradnja Fitosanitarne inspekcije i Suda za prekršaje je dobra i kvalitetna.
Danka Božić – Republički inspektor za alkohol, alkoholna i bez alkoholna pića: Slažem se sa svim što su moje kolege rekle i ne bih imala šta da dodam, osim da je saradnja dobra, a da svakako može biti još bolja.
Đorđe Rogić – načelnik Republičke tržišne inspekcije: Tržišna inspekcija ima IV odeljenje pri svom ministarstvu i ovo Odeljenje je zaduženo i vrši kontrolu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Niko od Tržišnih inspektora nema nikakvih primedbi na rad Suda za prekršaje. Saradnju smatram dobrom, kvalitetnom i efikasnom.
Jadranka Grbić – Pokrajinski šumarski inspektor: Četiri godine u nazad u nadležnosti ove inspekcije, nije više kontrola prometa drveta, te iz tih razloga nema prekršajnih prijava. Određenih problema ima kod oduzimanja drveta, ali uz odličnu saradnju, po ovom pitanju, sa Sudom za prekršaje i česte konsultacije sa sudijama, ovi problemi se rešavaju.
Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga: Svima bih se zahvalio na konstruktivnim diskusijama, koje će svakako doprineti još boljoj saradnji inspekcije i sudova za prekršaje. Smatram da bi periodično trebalo održavati sastanke, kako bi se ova saradnja unapredila, podigla na veći nivo i povećala efikasnost u radu, kako Suda za prekršaje, tako i inspekcijskih službi.

 

sastanak3