VII SEDNICA SAVETA OKRUGA OD 17.10.2014. GODINE


Sednica Saveta Sremskog upravnog okruga održana je 17.10.2014. godine sa početkom u 10 časova.

Sednici Saveta okruga prisustvuju:

Dr Kori Udovički – potpredsednica Vlade i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu sa saradnicima,

Branislav Bugarski – pokrajinski sekretar Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,

Đorđe Radinović – predsednika Opštine Stara Pazova,

Petar Filipović – predsednik Opštine Inđija,

Slađan Mančić – predsednik Opštine Ruma,

Vlada Petrović – predsednik Opštine Irig,

Nikola Vasić – predsednik Opštine Šid,

Dubravka Kovačević-Subotički – predsednica Opštine Pećinci,

Toma Janković – zamenik gradonačelnika Grada Sr. Mitrovica,

Predstavnici gradske uprave Grada Sremska Mitrovica,

Predstavnici uprava opština,

Predstavnici RRA „Srem“ iz Rume.

Sednici Saveta nije prisustvovao gradonačelnik Grada Sremska Mitrovica, zbog ranije ugovorenih obaveza.

Sednicu je otvorio i sednicom je predsedavao načelnik Okruga Ilija Milinović, a na sastanku su razmatrane teme predviđene Protokolom posete Dr Kori Udovički, potpredsednice Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave i njenih saradnika:

1. Zakonodavne aktivnosti Ministarstva u narednom srednjoročnom periodu,

2. Razmena mišljenja oko novih pravila za ograničavanje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava,

3. Diskusija o problemima u finansiranju i raspodeli sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i o procesima strateškog planiranja i programskog budžetiranja u okviru lokalnih samouprava,

4. Planovi i projekti lokalnih samouprava – na koji način Ministarstvo u zakonodavnom procesu može pomoći da se poslovi u jedinicama lokalne samouprave lakše i efikasnije obavljaju.

Tačka 1.

Načelnik okruga Ilija Milinović, istakao je najvažnije probleme vezane za funkcionisanje inspekcijskih službi, prvenstveno zbog smanjenog broja inspektora i predložio sagledavanje mogućnosti popunjavanja upražnjenih radnih mesta u okružnim područnim jedinicama. Posebno je naglašeno da je nedopustivo da Sremski okrug nema turističkog inspektora, poljoprivrednog inspektora, zdravstvenog inspektora itd. Postavio je i pitanje o mogućnostima i efektima osnivanja Generalnog inspektorata i izneo predlog da se okruzi koncipiraju kao srednji nivo vlasti, preko kojih će ići komunikacija lokalnih samouprava sa Vladom, a Vlada bi istovremeno preko upravnih okruga imala uvid i kontrolisala trošenje sredstava iz Budžeta namenjenih gradovima i opštinama. U daljem obraćanju načelnik Milinović, izložio je problem vezan za smeštaj inspekcijskih službi u kancelarijskom prostoru bivšeg Opštinskog tužilaštva u Inđiji. U pitanju je ne plaćanje računa za utrošenu električnu energiju od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, zbog čega će se doći u situaciju da će se inspektori najverovatnije naći na ulici.

Načelnik Ilija Milinović, izložio je problem vezan za sazivanje i održavanje sednica Saveta, napomenuvši da se članovi Saveta često ne odazivaju na pozive tj. ne dolaze na sednice, već šalju zamenike, pomoćnike ili načelnike pojedinih uprava, što u znatnoj meri otežava rad Saveta okruga.Takođe, istaknuta je i veoma dobra saradnja sa Sektorom za vanredne situacije.

 

Tačka 2.

Dr Kori Udovički , potpredsnica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, istakla je da je svrha ove posete informisanost i neposredno upoznavanje sa problemima, sugestijama i predlozima ljudi koji su na terenu, koji sprovode zakone i ostale pravne akte, koji su u nadležnosti ovog ministarstva. Mora se izvršiti racionalizacija javne uprave i dosledno poštovati Uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, a da se pri tome ne ugrozi normalno funkkcionisanje. Racionalizacija podrazumeva prethodnu preciznu analizu potreba i viškova zaposlenih, kako preraspodela i novo zapošljavanje ne bi bilo na štetu funkcionisanje javne uprave i na republičkom i na lokalnom nivou.

Ministarka Udovički, govorila je i o potrebi veće decentralizacije vlasti i uređenju odnosa između republičkih i ostalih nivoa vlasti, što će biti dugotrajan proces. Govorila je o fiskalnoj konsolidaciji, Zakonu o lokalnoj samoupravi i komunalnoj policiji, koji će morati da pretrpe određene izmene. Ministarka je posebno naglasila promene zakona kojima se reguliše rad državne uprave, a koje bi trebalo da idu u pravcu veće profesionalizacije i efikasnosti zaposlenih. Neke izmene koje su bile hitne su već urađene. Sledi i usvajanje Zakona o inspekcijskom nadzoru, koje će doprineti boljoj primeni zakona, tako da glavni cilj inspektora neće biti sankcionisanje subjekata. Značajne promene pretrpeće i Zakon o platama, s obzirom da je u praksi preko 100 različitih osnovica za plate, koje moraju biti usaglašene i svedene na razuman broj, s posebnim osvrtom na vrednovanje posla koji se obavlja, a ne samo i isključivo stepena obrazovanja. Rešavanju ovih problema doprineće izrada kataloga sa jasnim opisom poslova i kojeficijentima, kako bi bila izbegnuta različita tumačenja, ustanovljavanje platnih razreda i platnih grupa. Sve ove promene trebalo bi da doprinesu smanjenju troškova bez narušenog kapaciteta uprave. Prioritet je popunjavanje upražnjenih radnih mesta stručnim licima, a suštinske izmene očekuju se uvođenjem E-Uprave, što bi trebalo da zaživi do 2016. godine.

Tačka 3.

Branislav Bugarski , pokrajinski sekretar Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, smatra da je neophodno založiti se za potpuno drugačiji pristup lokalnim samoupravama. Pokrajina je napravila program, kojim će se olakšati programsko budžetiranje lokalnim samoupravama. Smatra da se pitanje zaštitnika građana može npr. rešiti tako da jedan zaštitnik može pokrivati više opština. Saglasan je da je inspektora malo, gotovo u svim lokalnim samoupravama i da to stvara određene probleme. Bugarski je istakao i da je za opštinu Šid od strane Pokrajine napravljen program obnove.

Tačka 4.

Prisutni predsednici opština i predstavnici Grada Sremska Mitrovica u svom izlaganju ukazali su na probleme nadležnosti i rezultate koje su postigli u svom dosadašnjem radu. Razgovaralo se o efektima racionalizacije zaposlenih i reorganizacije unutar gradske, odnosno opštinskih uprava, uz zapažanje da je neophodno voditi računa o stvarnim potrebama, o broju stanovnika i zakonskim rešenjima. Na sugestiju ministarke Udovički svi predsednici opština izneli su podatke o broju zaposlenih i angažovanih po ugovoru u svojim upravama i zaključili da nije bilo iskakanja preko odobrenih kvota, kao i da se višak zaposlenih ne nalazi u lokalnim samoupravama, već u drugim sferama – u javnim preduzećima. Takođe je istaknuto da je nemoguće zadržati kvalitetne kadrove u lokalnim samoupravama, jer takvi kadrovi odlaze za boljim i većim platama. Svi predsednici saglasni su da se sve lokalne samouprave ne mogu stavljati u istu ravan i da svim opštinama ne dostaju kadrovi. Značajniji problemi vezani su za infrastrukturu i predsednik Opštine Irig Vlada Petrović, posebno je apostrofirao problem svojine, koji je ne samo značajan i velik, nego trenutno ne rešiv jer postoji republička svojina, pokrajinska svojina, svojina lokalne samouprave, a sve to je velika kočnica za investitore i investicije.

Na sastanku je dosta vremena posvećeno problemima u funkcionisanju privrednih preduzeća, izgradnji infrastrukture, privlačenju investicija, realizovanim i planiranim projektima isl.

Generalni utisak prisutnih na sednici Saveta, bio je zadovoljstvo posetom Dr Kori Udovički i njenih saradnika i izvesno je da će poseta unaprediti saradnju lokalne i republičke vlasti, kao i efikasnije rešavanje problema.

Po završetku sednice Saveta Okruga Dr Kori Udovički, podpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, prisustvovala je predstavljanju i potpisivanju regionalnog projekta „Zaštita reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture, prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem“.

 

savet5