IZVOD IZ ZAPISNIKA sa VIII sednice


IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa VIII sednica Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 30. oktobra 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Saveta Sremskog upravnog okruga.

2. Sagledavanje mogućih potencijala lokalnih samouprava Sremskog okruga u cilju nastavka međunarodne saradnje sa posebnim osvrtom na dalju saradnju sa Indijom.

3. Usvajanje informacije o pripremama za zimski period 2014/2015 ( izvestilac načelnik Odeljenja za VS Sremska Mitrovica Stevan Pejić)

4 Obeležavanje dana primirja u I svetkom ratu – uručenje Gradu Sremska Mitrovica i lokalnim samoupravama Sremskog okruga amblema „Natalijina ramonda“

5. Razno

Tačka 2.

Načelnik Okruga prisutne je obavestio o nameri sagledavanja mogućih potencijala lokalnih samouprava Sremskog okruga, radi međunarodne saradnje tj. saradnje sa inostranim partnerima. U tu svrhu bilo bi neophodno da svaka opština Sremskog okruga dostavi po jedan primerak svog inicijalnog akta za međunarodnu saradnju Sremskom okrugu.

Đorđe Božić , predsednik Sremske privredne komore, istakao je da zakonodavne aktivnosti idu u pravcu maksimalne saradnje i povezanosti Komore sa Okrugom i lokalnim samoupravama, po pitanju stranih investicija. Sremska privredna komora trenutno je u kontaktu sa atašeom Republike Indije, koja je veoma zainteresovana za saradnju u oblasti prerade kamena i za sada je ostvaren kontakt sa firmom „Granit“ Lešće iz Sremske Mitrovice. Želja predstavnika indijske ambasade i ljudi iz Indije je da dođu na područje Sremskog okruga, a za to su im potrebni podaci o industrijskim zonama i ostalim kapacitetima opština. U ovom momentu Indija je vrlo interesantna i indijski ambasador ima nameru da vrlo uskoro poseti Sremski okrug.

 

Toma Janković , zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica je istakao da je Sremska Mitrovica veoma zainteresovana za ovakvu saradnju, da će dostaviti na CD sve podatke interesantne za Grad Sremska Mitrovica, jer je Indija velika prijateljska zemlja ogromnog potencijala.

Dušan Ljubišić , načelnik OU Ruma, smatra da Ruma takođe ima šta da ponudi stranim investitorima, kao npr. vrlo atraktivnu industrijsku zonu „Rumska petlja“, koja je potpuno infrastrukturno opremljena i trenutno najveće gradilište u Srbiji. Velika pogodnost predstavlja i to, da je najveći deo zemljišta ove industrijske zone je svojina Opštine Ruma.

Đorđe Božić , predsednik Sremske privredne komore je istakao, da bi neophodno bilo za sve opštine Sremskog okruga napraviti jedinstven CD na kojem bi bile prezentovane mogućnosti svih opština Srema.

Načelnik Okruga je predložio, s obzirom na raspoloženje i usaglešenost prisutnih, da se dostave podaci Sremskom upravnom okrugu iz lokalnih samouprava o potencijalnim mogućnostima u cilju uspostavljanja što bolje saradnje i privlačenja stranih investicija.

Tačka 3.

Predrag Vladisavljević , šef Odseka za UR i CZ, istakao da sve naredbe koje stižu iz Sektora prosleđuju se načelnicima opštinskih štabova za VS i referentima i elektronski i u pisanoj formi. Neophodno je izvršiti pripreme za nastupajući zimski period, a ujedno bih podsetio i na obavezu čišćenja kanalske mreže, koja je u isključivoj nadležnosti lokalnih samouprava. Takođe, lokalne samouprave dužne su da sistem za uzbunjivanje održavaju u ispravnom stanju i molio bih da se o tome povede računa. Potrebno je odraditi akustičke studije čujnosti i molio bih da se na tu obavezu obrati pažnja, te da se izrada ovih studija planira u budžetima za narednu godinu. Kupovina protivgradnih raketa trebala bi takođe da bude planirana budžetom za narednu godinu.

Načelnik Okruga je napomenuo da su od Sektora za vanredne situacije gradskom i opštinskim štabovima blagovremeno dostavljene smernice i uputstva za postupanje u vanrednim situacijama i da se pristupi njihovoj realizaciji.

Tačka 4.

Svi prisutni složili su se da bi Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, trebalo uputiti inicijativu za izmenu zakonske regulative, u tom smislu da zamenici gradonačelnika i predsednika opština budu punopravni članovi Saveta Okruga.