ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА са IX седнице


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са IX седнице Савета Сремског управног округа, одржане 04. новембра 2014. године.

Д н е в н и р е д

1. Уводно обраћање,

2. Реализација мера активне политике запошљавања у 2014. години у Сремском округу, са освртом на реализацију Локалних акционих планова,

3. Национални Акциони план запошљавања за 2015. годину,

4. Дискусија – мишљење – сугестије.

Тачка 1.

Састанак је отворио начелник Сремског управног округа Илија Милиновић и присутне упознао са активностима Националне службе за запошљавање – Филијале Сремска Митровица у реализацији ЛАПЗ-а. У Сремском округу ЛАПЗ-а за 2014. годину, усвојила је 6. локалних самоуправа. Њиме су предвиђене следеће мере: Јавни радови, стручна пракса, обуке и приправници. Носиоци активности у свим локалним саветима су представници Националне службе за запошљавање, који су учествовали у изради ЛАПЗ. Такође, Филијала Сремска Митровица је пружила комплетну техничку и логистичку подршку локалним самоуправама, како би се програми и мере ЛАПЗ-ом у целости реализовале. Национална служба за запошљавање – Филијала Сремска Митровица, потписала је Споразуме о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између НСЗ и Града Сремска Митровица и Општина Руме и Шид. Сем што прима и обрађује захтеве, Филијала врши исплату средстава и контролу наменског утрошка добијених средстава за реализацију мера.

Радмила Јадрански , директор филијале НСЗ Сремска Митровица.

Са задовољством могу констатовати да је стопа незапослености у односу на претходни месец мања за 7,67 као и то да је Сремски округ привукао нешто мање од 100 милиона динара у протеклом периоду за запошљавање. Многе општине су на нивоу округа формирале Локалне савете за запошљавање у виду саветодавних органа, тачније Савети су основани у свих седам општина Сремског округа. Локални Савети у Руми, Старој Пазови, Инђији и Сремској Митровици, прошли су обуку ЕУ у оквиру твининг пројекта. Сами локални Савети су врло значајни за запошљавање и препорука ЕУ је да се локални савети удружују за више општина. Локални Савети имају и негативне особине у које би се пре свега могао убројати велики број чланова, недовољна заинтересованост самих чланова Савета и друго. Током 2014. године, уз финансијску подршку запослено је укупно 644 лица на нивоу целог округа.

Тачка 2.

Наташа Радмановић, саветник за запошљавање НСЗ, Филијала Сремска Митровица.

На годишњем нивоу израђује се Национални план запошљавања, те је неопходно донети исти за 2015. годину. На основу овог плана израђују се локални и покрајински планови, који морају бити усклађени са Национим Акционим планом запошљавања. Самим Планом утврђене су категорије теже запошљивих лица за 2015. годину. Нова мера која се предвиђа у Плану за наредну годину, односи се на интеграцију корисника новчане социјалне помоћи на тржишту рада.

Радмила Јадрански , директор филијеле НСЗ, филијала Сремска Митровица.

Локални планови могу предвидети и друге мере за запошљавање теже запошљивих лица.

Тачка 3.

Небојша Кукић , директор Покрајинске службе за запошљавање Нови Сад.

Захвалио би се на организовању овог састанка и то је за сада учинио само Сремски округ. Напоменућу да од 45. општина АПВ у 43. општине су формирани Савети за запошљавање. Кроз извештаје који пристижу свакодневно евидентно је да се значајно сужава домен сиве економије. У укупној незапослености у Републици Србији, АПВ учествује са око 20%. Досадашње искуство показало је да су локални Савети за запошљавање оправдали своје постојање, пре свега као саветодавни органи.

Снежана Илић , начелник за привреду Општине Стара Пазова.

Веома се захваљујем на овом на време организованом састанку, који ће свакако допринети и олакшати доношење локалних планова за запошљавање за наредну 2015. годину.

 

З А К Љ У Ч Ц И

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма и мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавње, локалних самоуправа Срема и Покрајинског секретаријата за запошљавање, привреду и равноправност полова.

2. Усваја се Национални план запошљавања за подурчје Сремског округа у 2015. години.

На овај начин, побољшавањем услова унапређењем финансирања, подстиче се запошљавање незапослених лица.