IZVOD IZ ZAPISNIKA sa IX sednice


IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa IX sednice Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 04. novembra 2014. godine.

D n e v n i r e d

1. Uvodno obraćanje,

2. Realizacija mera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini u Sremskom okrugu, sa osvrtom na realizaciju Lokalnih akcionih planova,

3. Nacionalni Akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu,

4. Diskusija – mišljenje – sugestije.

Tačka 1.

Sastanak je otvorio načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović i prisutne upoznao sa aktivnostima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Sremska Mitrovica u realizaciji LAPZ-a. U Sremskom okrugu LAPZ-a za 2014. godinu, usvojila je 6. lokalnih samouprava. Njime su predviđene sledeće mere: Javni radovi, stručna praksa, obuke i pripravnici. Nosioci aktivnosti u svim lokalnim savetima su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, koji su učestvovali u izradi LAPZ. Takođe, Filijala Sremska Mitrovica je pružila kompletnu tehničku i logističku podršku lokalnim samoupravama, kako bi se programi i mere LAPZ-om u celosti realizovale. Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Sremska Mitrovica, potpisala je Sporazume o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između NSZ i Grada Sremska Mitrovica i Opština Rume i Šid. Sem što prima i obrađuje zahteve, Filijala vrši isplatu sredstava i kontrolu namenskog utroška dobijenih sredstava za realizaciju mera.

Radmila Jadranski , direktor filijale NSZ Sremska Mitrovica.

Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da je stopa nezaposlenosti u odnosu na prethodni mesec manja za 7,67 kao i to da je Sremski okrug privukao nešto manje od 100 miliona dinara u proteklom periodu za zapošljavanje. Mnoge opštine su na nivou okruga formirale Lokalne savete za zapošljavanje u vidu savetodavnih organa, tačnije Saveti su osnovani u svih sedam opština Sremskog okruga. Lokalni Saveti u Rumi, Staroj Pazovi, Inđiji i Sremskoj Mitrovici, prošli su obuku EU u okviru tvining projekta. Sami lokalni Saveti su vrlo značajni za zapošljavanje i preporuka EU je da se lokalni saveti udružuju za više opština. Lokalni Saveti imaju i negativne osobine u koje bi se pre svega mogao ubrojati veliki broj članova, nedovoljna zainteresovanost samih članova Saveta i drugo. Tokom 2014. godine, uz finansijsku podršku zaposleno je ukupno 644 lica na nivou celog okruga.

Tačka 2.

Nataša Radmanović, savetnik za zapošljavanje NSZ, Filijala Sremska Mitrovica.

Na godišnjem nivou izrađuje se Nacionalni plan zapošljavanja, te je neophodno doneti isti za 2015. godinu. Na osnovu ovog plana izrađuju se lokalni i pokrajinski planovi, koji moraju biti usklađeni sa Nacionim Akcionim planom zapošljavanja. Samim Planom utvrđene su kategorije teže zapošljivih lica za 2015. godinu. Nova mera koja se predviđa u Planu za narednu godinu, odnosi se na integraciju korisnika novčane socijalne pomoći na tržištu rada.

Radmila Jadranski , direktor filijele NSZ, filijala Sremska Mitrovica.

Lokalni planovi mogu predvideti i druge mere za zapošljavanje teže zapošljivih lica.

Tačka 3.

Nebojša Kukić , direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje Novi Sad.

Zahvalio bi se na organizovanju ovog sastanka i to je za sada učinio samo Sremski okrug. Napomenuću da od 45. opština APV u 43. opštine su formirani Saveti za zapošljavanje. Kroz izveštaje koji pristižu svakodnevno evidentno je da se značajno sužava domen sive ekonomije. U ukupnoj nezaposlenosti u Republici Srbiji, APV učestvuje sa oko 20%. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su lokalni Saveti za zapošljavanje opravdali svoje postojanje, pre svega kao savetodavni organi.

Snežana Ilić , načelnik za privredu Opštine Stara Pazova.

Veoma se zahvaljujem na ovom na vreme organizovanom sastanku, koji će svakako doprineti i olakšati donošenje lokalnih planova za zapošljavanje za narednu 2015. godinu.

 

Z A K Lj U Č C I

1. Usvaja se Izveštaj o realizaciji Programa i mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavnje, lokalnih samouprava Srema i Pokrajinskog sekretarijata za zapošljavanje, privredu i ravnopravnost polova.

2. Usvaja se Nacionalni plan zapošljavanja za podurčje Sremskog okruga u 2015. godini.

Na ovaj način, poboljšavanjem uslova unapređenjem finansiranja, podstiče se zapošljavanje nezaposlenih lica.