IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11 SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA


  1. februara 2015. godine održana je 11 po redu sednica Saveta Sremskog upravnog okruga.

 

Sednici Saveta prisustvovali su  dr Dubravka Kovačević – Subotički predsednik Opštine Pećinci, Stevan Kazimirović – predsednik opštine Irig, Nikola Vasić – predsednik Opštine Šid, Tomislav Janković – zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica,

Marija Stojčević – zamenik predsednika Opštine Ruma, Dušan Ljubišić – načelnik OU Ruma,  Goran Vranješ – zamenik predsednika Stara Pazova, Đura Mandić – zamenik načelnika PU Sremska Mitrovica, Dragan Gavrilović – inspektor bezbednosti plovidbe Lučka kapetanija Sremska Mitrovica, Stevan Živanović – šef Lučke kapetanije Sremska Mitrovica i Marija Novaković – načelnik Pokrajinske vodne inspekcije

Izostanak nije opravdao predsednik Opštine Inđija Petar Filipović

 

Načelnik Oruga pozdravio je prisutne i predložio da se sednica Saveta održi, sa čime su se prisutni saglasili i predložio sledeći:

 

D n e v n i    r e d

 

  1. Izveštaj o stanju bezbednosti i stanju kriminaliteta Izvestilac: Đura Mandić, zamenik načelnika PU.
  2. Primena Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama sa obavezom lokalnih samouprava da svojim Odlukama urede obalu i vodeni prostor.

Izvestilac: Jovica Golubović – načelnik inspekcijskih poslova bezbednosti plovidbe, Beograd,

Marija Novaković – načelnik Pokrajinske vodne inspekcije,

Dragan Gavrilović – insp. bezbednosti plovidbe.

  1. Inicijativa za popunu radnih mesta u inspekcijskim  službama.
  2. Razno

 

Tačka 1.

Đura Mandić – zamenik načelnika Policijske uprave Sremska Mitrovica:

Na području Sremskog okruga u protekloj 2014. godini stopa kriminaliteta je manja, a manja je i materijalna šteta prouzrokovana krivičnim delima. Za pohvalu je manji broj najtežih krivičnih dela, manji broj dela u oblasti privrednog kriminaliteta, a protekle godine zabeležen je i manji broj stradalih u saobraćajnim nezgodama. Naprimer, u 2013. godini smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama bilo je 45 lica, a u 2014. godini ukupno je 21 smrtno stradalo lice. Značajno manje je bilo intervencija Odeljenja za vanredne situacije, a i manja je ukupna šteta od požara. U oblasti javnog reda i mira zabeležno je povećano prisustvo policije, a sve što je bilo u domenu prekršaja je procesuirano. Stanjem bezbednosti na području Sremskog okruga možemo biti zadovoljni, ali svakako još uvek ima prostora za poboljšanje rada i povećanje efikasnosti. Svaka inicijativa i svaki predlog od strane predsednika opština Sremskog okruga je dobro došao.

 

Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga:

Tokom jučerašnjeg dana prisustvovao sam podnošenju godišnjeg izveštaja u MUP-u i želeo bih da ukoliko imate bilo kakvih zapažanja da ih na ovoj sednici iznesete, kao i da ukoliko nemate primedbi donesemo

 

Z A K Lj U Č A K

Stanje bezbednosti na području Sremskog okruga je zadovoljavajuće i stabilno.

 

 

Tačka 2.

Dragan Gavrilović – Inspektor bezbednosti plovidbe pri Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture:

Ukazao je prisutnim predsednicima opština, nadležnim organima lokalne samouprave na teritoriji Srema na probleme sa kojima se kao inspektor bezbednosti plovidbe sreće na terenu.

Neophodno je što hitnije donošenje gradskih i opštinskih odluka o određivanju delova obale i vodenog prostora, gde se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovila za privredne svrhe za sport i rekreaciju (privredno – brodarske firme za prevoz i bagerovanje, ugostiteljski objekti, motonautički klubovi, plutajući objekti – kućice za rekreaciju). Donošenje ovakve odluke u mnogome bi olakšalo primenu Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, a lokalnoj samoupravi pružilo mogućnost da ovu oblast uredi i olakša vršenje nadzora.

Molio bih Vas za informacije o delovima rečne obale koji pripadaju svakoj pojedinačnoj opštini kao i jezera i akumulacije u pojedinim lokalnim samoupravama i kakva je situacija u vezi postavljanja brodova, plutajućih objekata i čamaca.

Rekonstruisani Zakon koji reguliše ovu oblast vrlo je kompleksan. Opštine treba da donesu Odluke kojima će se urediti ova oblast i uvesti više discipline, kako kod vlasnika plutajućih objekata, tako i uspostaviti maksimalna saradnja sa komunalnom inspekcijom i sa graničnom policijom. Plutajući objekti su veliki problem, naročito na Savi jer su najčešće bez ikakvih dozvola i ukoliko se nađu na plovidbenom putu mogu da prouzrokuju ogromnu štetu. Ima dosta prostora da se saradnja sa policijom značajno poboljša.  Napomenuo bih još da lokalne samouprave saglasno Zakonu moraju doneti i rešenja za marine.

 

Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga:

Predlažem da se lokalne samouprave pismenim putem upozore na obavezu da svojim odlukama u što kraćem roku urede ovu oblast.

 

Toma Janković – zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica:

Mislim da je ovo vrlo kompleksna oblast, da se maksimalno pažnje mora posvetiti načinu na koji će biti uređena, da saradnja sa policijom mora biti mnogo čvršća. Turistički potencijal Save je ogroman i upravo iz tih razloga ovu oblast treba urediti na pravi način. Molio bih da se Gradu Sremska Mitrovca uputi predračun za plovilo za potrebe inspekcije.

 

Marija Novaković – načelnik Pokrajinske vodne inspekcije:

Nakon urađene kontrole Operativnih planova na području Sremskog okruga lokalnim samoupravama je ostavljen rok koji ističe 20. marta  ove godine da se donesu Operativni planovi za odbranu od poplava. Kako su lutanja ogromna po pitanju svih vodnih akata u pismenoj formi sam sve lokalne samouprave upoznala sa obavezama koje proističu iz Zakona o vodama.

 

Tačka 3.

Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga:

Želeo bih sve prisutne predsednike opština da upoznam sa činjenicom da područje celog Sremskog okruga nema turističkog inspektora,  nema poljoprivrednog inspektora za bezbednost hrane, poljoprivrednog inspektora za zemljište, da je nekada bilo 30 tržišnih inspektora, a sada ih je ukupno 12. Predložio bih da ukoliko ste saglasni donesemo Zaključak i uputimo inicijativu nadležnim ministarstvima za popunu ovih mesta.

 

Z A K Lj U Č A K

Uputiti inicijativu nadležnim ministarstvima da se u meri u kojoj je to moguće popune upražnjena radna mesta u okružnim područnim jedinicama za Sremski okrug.

 

 

Tačka 4.

Ilija Milinović – načelnik Okruga:

U postupku smo redefinisanja sajta Sremskog upravnog okruga pa bih molio fotografije svih opština Sremskog upravnog okruga – 1900h350 piksela.

 

Toma Janković – zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica.

Želim sve prisutne da obavestim da će se na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave po 7 dana predstavljati sve opštine Srbije, a da će Sremska Mitrovica biti prva koja će biti predstavljena  i to već od naredne nedelje.

 

Ilija Milinović – načelnik Okruga upoznao je prisutne da će se 27. februara 2015. godine održati sastanak sa ministarkom za državnu upravu i lokalnu samoupravu dr Kori Udovički i načelnicima Okruga Republike Srbije, na kome će se između ostalog razgovarati o komunikaciji i saradnji Okruga  i lokalnih samouprava kao i o sednicama Saveta Okruga tj. prisustvovanju gradonačelnika i predsednika opština ovim sednicama.

 

srem

 

 

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde