IZVOD IZ ZAPISNIKA SA II REDOVNE SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 17. MARTA 2015. GODINE


Sednici po pozivu prisustvuju sledeći članovi štaba:

 1. Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba za VS,
 2. Goran Stojanović – Sektor za vanredne situacije Uprave za upravljanje rizicima,
 3. Stevan Pejić – načelnik Odeljenja za VS u Sremskoj Mitrovici i načelnik Okružnog štaba za VS,
 4. Predrag Vladisavljević – šef Odseka za UR i CZ – član Štaba za operativne poslove,
 5. Tatjana Jovančević – Sekretar Organizacije crvenog krsta „Sremska Mitrovica“ i član Okružnog štaba,
 6. Mirjana Vašut – Samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja u Direkciji za izgradnju Grada Sremska Mitrovica i član Okružnog štaba VS,
 7. Dr Gordana Ivanović – pomoćnik diektora za medicinska pitanja Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica,
 8. Branislav Petaković – direktor GP „Putevi“ Sremska Mitrovica – član štaba za spasavanje iz ruševina,
 9. Dr Miroslav Kendrišić direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici član štaba za medicinsku pomoć i epidemiološku zaštitu,
 10. Saša Bugadžija – dirrekotr JKP „Vodovod“ Sr. Mitrovica,
 11. Ljuba Jakšić – direktor VP „Regulacije“ Sremska Mitrovica – član Štaba za zaštitu i spasavanje od poplava, leda, nesreća na vodi i pod vodom i klizišta,
 12. Vladimir Sanader – direktor JP Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica i član Okružnog štaba,
 13. Živoslav Ivković – Komandant vatrogasno-spasavanje bataljona u Sr. Mitrovici,

Sednici Okružnog štaba prisustvovali su:

 1. Goran Kamčev – predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode,
 2. Božidar Beloš – JVP“Vode –Vojvodine“, zamenik za spoljne vode i zagušenje ledom,
 1. Goran Zvonar – direktor VP „Hidrosrem“ Sremska Mitrovica,
 2. Slavko Dubljević – direktor VP „Sava“ Sremska Mitrovica,
 3. Milan Obradović – direktor VP „Šidina“Šid,
 4. Dragan Topalović – direktor VP „Sava“ Šabac,
 5. Milena Čanković – direktor VP „Galovica“ Beograd,
 6. Darko Ožvat – referent CZ Grada Sremska Mitrovica,
 7. Milorad Vlahović – viši referent Opštinske uprave Opštine Irig,
 8. Branko Lukić – Koordinator službe za inspekcijske poslove Opštine Irig,
 9. Željko Miličević – Rukovodilac za odbranu od poplava Opštine Pećinci,
 10. Mila Rajšić – Stručni saradnik Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova,
 11. Božidar Ivanić – zamenik Predsednika Opštine Irig,
 12. Siniša Kovačević – Sektorski rukovodilac VP „Galovica“,
 13. Miodrag Đurić – Tehnički direktor VP“Šidina“,
 14. Marija Novaković – načelnik Odeljenja inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad,
 15. Vladimir Petković – načelnik Gradske uprave za Urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica,
 16. Milenković Miloš – inspektor CZ Sremska Mitrovica,
 17. Dragana Stojanović – načelnik Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i  šumarstvo Opštine Stara Pazova,
 18. Dr. Branislav Mauković – predsednik Skupštine opštine Šid,
 19. Jeremić Vlada – Odeljenje za privredu Opštine Pećinci,
 20. Aleksić Milan – Agencija za razvoj Opštine Pećinci,
 21. Malešević Jovan – referent za VS SO Ruma.

 

Sednici  nisu prisustvovala  sledeća lica:

 1. Radoslav Jevremović – direktor JKP „Komunalije Sremska Mitrovica,
 2. Đura Mandić – zamenik načelnika Policijske uprave Sremska Mitrovica,
 3. Srboljub Stojanac – Inspektor za poslove CZ Opštine Stara Pazova
 4. Snežana Bjekić – rukovodilac odbr. od popl. u unut. Voda na vodnom podr. Srem. Vode.

 

Sednicu Štaba za vanredne situacije otvorio je i prisutne pozdravio komandant Okružnog štaba Ilija Milinović, zahvalio se na odzivu i upoznao prisutne sa  dnevnim redom uz napomenu da se ubaci nova tačka 3 – Predlozi izmene i imenovanja, tako da tačka 3 iz dnevnog reda postaje tačka 4, a tačka 4 tačka 5 i Dnevni red glasi:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice održane 06. juna 2014. godine,
 2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu Okružnog štaba za vanredne situacije za Sremski upravni okrug za 2014. godinu,
 3. Predlozi, izmene i imenovanja,
 4. Usvajanje plana rada Okružnog štaba za vanredne situacije za Sremski upravni okrug za 2015. godinu,
 5. Analiza trenutne ugroženosti lokalnih samouprava Sremskog upravnog okruga od spoljašnih i unutrašnjih voda, sa naglaskom na utvrđivanju zadataka u procesu izrade operativnih planova za odbranu od voda II reda – lokalnih samouprava Sremskog okruga i analiza saradnje u pretstojećim aktivnostima lokalnih samouprava, vodoprivrednih preduzeća i drugih subjekata na organizaciji odbrane od voda.

 

Nakon izvršene izmene, Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

Usvajanjem Zapisnika sa vanredne sednice Štaba, Izveštaja o radu Okružnog štaba za vanredne situacije za Sremski upravni okrug za 2014. godinu, donet je i Plan rada Štaba za 2015. godinu.

Umesto dosadašnjeg člana Štaba za zaštitu i spasavanje od poplava i nesreća na vodi Bjekić Snežane, imenuje se Beloš Božidar, zamenik rukovodioca od poplava na vodnom području Srem – za spoljne vode i zagušenja ledom.

Umesto dosadašnjeg člana Štaba za hitno uspostavljanje neophodnih službi od javnog interesa Jovana Dobrića, imenuje se Sanader Vladimir, direktor JP „Direkcije za izgradnju grada Sremska Mitrovica“.

Umesto do sadašnjeg člana Štaba za poslove bezbednosti Smajić Zorana, imenuje se Mandić Đura v.d.načelnika PU S. Mitrovica.

Za člana OkŠVS za Sremski okrug, za zadatke aktiviranja, upotrebe i praćenja realizacije zadataka ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji Sremskog upravnog okruga, određenih Odlukom Vlade R. Srbije, imenuje se Dobrić Jovan.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Nakon iscrpne analize o ugroženosti lokalnih samouprava Sremskog okruga od spoljašnih i unutrašnjih voda sa naglaskom na utvrđivanju zadataka u procesu izrade operativnih planova za odbranu od voda II reda u lokalnim samoupravama Okruga i analize saradnje u prestojećim aktivnostima lokalnih samouprava, vodoprivrednih preduzeća i drugih subjekata na organizaciji odbrane od voda, donete su sledeće:

P R E P O R U K E

 

 1. Preporučuje se Lokalnim samoupravama Srema da intenziviraju saradnju sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima i JVP „Voda-Vojvodine“ na sagledavanju potrebnih radova u odbrani od poplava u smislu realizacije najhitnijih zadataka ustanovljenih u planovima Lokalnih samouprava u odbrani od voda II reda.
 2. Lokalne samouprave koje do sada nisu sačinile i usvojile procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, neophodno je da nastave aktivnosti na izradi ovog osnovnog i polaznog dokumenta, uz posebno posvećenu pažnju na ugorženost i odbranu od spoljašnjih i unutrašnjih voda.
 3. Nakon donošenja procene ugroženosti odmah pristupiti donošenju Planova zaštite i spasavanja sa naglaskom na merama i zadacima civilne zaštite odbrane od voda, leda, klizišta i erozije.
 4. U skladu sa dosadašnjim iskustvima na odbrani od voda zaključeno je da je neophodno isto organizovati poštujući uslove odbrane slivova kao jedinstvenih celina.
 5. Preporučuje se Lokalnim samoupravama da u skladu sa Zakonom o VS i sačinjenim procenama ugroženosti, aktivnije pristupe formiranju jedinica CZ opšte namene kao i njihovom opremanju i obučavanju. U tom smislu neophodno je planirati odgovarajuća  budžetska sredstva u Lokalnim samoupravama.
 6. U saradnji sa Sekretarijatom za poljoprivredu i JVP „Voda-Vojvodine“ Lokalne samouprave treba da sagledaju postojanje objekata visoke brane na svojoj teritoriji, njihovo stanje, održavanje, upravljanje i vlasništvo u cilju kvalitetne izrade procene ugorženosti a nakon toga i Planova zaštite i spasavanja sa naglaskom na ugroženosti ljudi i materijalnih dobara, rizicima i posledicama koje može da izazove provaljivanje ili prelivanje brana.
 7. U cilju kvalitetnijeg i operativnijeg realizovanja mera CZ i operativnih aktivnosti na zaštiti i spašavanju, neophodno je pružiti svu tehničku, operativnu i stručnu pomoć referentima u Lokalnim samoupravama zaduženim za VS.

U tom smislu, a u skladu sa iskustvima sa poslednje vanredne situacije, neophodno je sagledati kadrovske, materijalne, tehničke i druge mogućnosti za formiranje situacionih centara Lokalnih samouprava. Time bi se ostvarila bolja komunikacija sa eventualno ugroženim građanima i privrednim subjektima, kao i pravovremeno donošenje odgovarajućih odluka za postupanje u nastalom vanrednom događaju ili vanrednoj situaciji od strane komandanata štaba za VS i samih ŠVS   i stručnih službi Lokalnih samouprava.

 

Sve zapisnike sa sastanaka možete videti ovde

Ovaj izvod iz zapisnika možete preuzeti ovde