ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС ОД 17. МАРТА 2015. ГОДИНЕ


Седници по позиву присуствују следећи чланови штаба:

 1. Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа и командант Окружног штаба за ВС,
 2. Горан Стојановић – Сектор за ванредне ситуације Управе за управљање ризицима,
 3. Стеван Пејић – начелник Одељења за ВС у Сремској Митровици и начелник Окружног штаба за ВС,
 4. Предраг Владисављевић – шеф Одсека за УР и ЦЗ – члан Штаба за оперативне послове,
 5. Татјана Jованчевић – Секретар Организације црвеног крста „Сремска Митровица“ и члан Окружног штаба,
 6. Мирјана Вашут – Самостални стручни сарадник за послове просторног планирања у Дирекцији за изградњу Града Сремска Митровица и члан Окружног штаба ВС,
 7. Др Гордана Ивановић – помоћник диектора за медицинска питања Завода за јавно здравље Сремска Митровица,
 8. Бранислав Петаковић – директор ГП „Путеви“ Сремска Митровица – члан штаба за спасавање из рушевина,
 9. Др Мирослав Кендришић директор Опште болнице у Сремској Митровици члан штаба за медицинску помоћ и епидемиолошку заштиту,
 10. Саша Бугаџија – диррекотр ЈКП „Водовод“ Ср. Митровица,
 11. Љуба Јакшић – директор ВП „Регулације“ Сремска Митровица – члан Штаба за заштиту и спасавање од поплава, леда, несрећа на води и под водом и клизишта,
 12. Владимир Санадер – директор ЈП Дирекције за изградњу Града Сремска Митровица и члан Окружног штаба,
 13. Живослав Ивковић – Командант ватрогасно-спасавање батаљона у Ср. Митровици,

Седници Окружног штаба присуствовали су:

 1. Горан Камчев – представник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде,
 2. Божидар Белош – ЈВП“Воде –Војводине“, заменик за спољне воде и загушење ледом,
 1. Горан Звонар – директор ВП „Хидросрем“ Сремска Митровица,
 2. Славко Дубљевић – директор ВП „Сава“ Сремска Митровица,
 3. Милан Обрадовић – директор ВП „Шидина“Шид,
 4. Драган Топаловић – директор ВП „Сава“ Шабац,
 5. Милена Чанковић – директор ВП „Галовица“ Београд,
 6. Дарко Ожват – референт ЦЗ Града Сремска Митровица,
 7. Милорад Влаховић – виши референт Општинске управе Општине Ириг,
 8. Бранко Лукић – Координатор службе за инспекцијске послове Општине Ириг,
 9. Жељко Миличевић – Руководилац за одбрану од поплава Општине Пећинци,
 10. Мила Рајшић – Стручни сарадник Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова,
 11. Божидар Иванић – заменик Председника Општине Ириг,
 12. Синиша Ковачевић – Секторски руководилац ВП „Галовица“,
 13. Миодраг Ђурић – Технички директор ВП“Шидина“,
 14. Марија Новаковић – начелник Одељења инспекције Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад,
 15. Владимир Петковић – начелник Градске управе за Урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица,
 16. Миленковић Милош – инспектор ЦЗ Сремска Митровица,
 17. Драгана Стојановић – начелник Одељења за пољопривреду, водопривреду и  шумарство Општине Стара Пазова,
 18. Др. Бранислав Мауковић – председник Скупштине општине Шид,
 19. Јеремић Влада – Одељење за привреду Општине Пећинци,
 20. Алексић Милан – Агенција за развој Општине Пећинци,
 21. Малешевић Јован – референт за ВС СО Рума.

 

Седници  нису присуствовала  следећа лица:

 1. Радослав Јевремовић – директор ЈКП „Комуналије Сремска Митровица,
 2. Ђура Мандић – заменик начелника Полицијске управе Сремска Митровица,
 3. Србољуб Стојанац – Инспектор за послове ЦЗ Општине Стара Пазова
 4. Снежана Бјекић – руководилац одбр. од попл. у унут. Вода на водном подр. Срем. Воде.

 

Седницу Штаба за ванредне ситуације отворио је и присутне поздравио командант Окружног штаба Илија Милиновић, захвалио се на одзиву и упознао присутне са  дневним редом уз напомену да се убаци нова тачка 3 – Предлози измене и именовања, тако да тачка 3 из дневног реда постаје тачка 4, а тачка 4 тачка 5 и Дневни ред гласи:

 

 1. Усвајање Записника са ванредне седнице одржане 06. јуна 2014. године,
 2. Разматрање и усвајање годишњег Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације за Сремски управни округ за 2014. годину,
 3. Предлози, измене и именовања,
 4. Усвајање плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације за Сремски управни округ за 2015. годину,
 5. Анализа тренутне угрожености локалних самоуправа Сремског управног округа од спољашних и унутрашњих вода, са нагласком на утврђивању задатака у процесу израде оперативних планова за одбрану од вода II реда – локалних самоуправа Сремског округа и анализа сарадње у претстојећим активностима локалних самоуправа, водопривредних предузећа и других субјеката на организацији одбране од вода.

 

Након извршене измене, Дневни ред је усвојен једногласно.

 

Усвајањем Записника са ванредне седнице Штаба, Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације за Сремски управни округ за 2014. годину, донет је и План рада Штаба за 2015. годину.

Уместо досадашњег члана Штаба за заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води Бјекић Снежане, именује се Белош Божидар, заменик руководиоца од поплава на водном подручју Срем – за спољне воде и загушења ледом.

Уместо досадашњег члана Штаба за хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса Јована Добрића, именује се Санадер Владимир, директор ЈП „Дирекције за изградњу града Сремска Митровица“.

Уместо до садашњег члана Штаба за послове безбедности Смајић Зорана, именује се Мандић Ђура в.д.начелника ПУ С. Митровица.

За члана ОкШВС за Сремски округ, за задатке активирања, употребе и праћења реализације задатака овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији Сремског управног округа, одређених Одлуком Владе Р. Србије, именује се Добрић Јован.

Закључак је усвојен једногласно.

Након исцрпне анализе о угрожености локалних самоуправа Сремског округа од спољашних и унутрашњих вода са нагласком на утврђивању задатака у процесу израде оперативних планова за одбрану од вода II реда у локалним самоуправама Округа и анализе сарадње у престојећим активностима локалних самоуправа, водопривредних предузећа и других субјеката на организацији одбране од вода, донете су следеће:

П Р Е П О Р У К Е

 

 1. Препоручује се Локалним самоуправама Срема да интензивирају сарадњу са надлежним водопривредним предузећима и ЈВП „Вода-Војводине“ на сагледавању потребних радова у одбрани од поплава у смислу реализације најхитнијих задатака установљених у плановима Локалних самоуправа у одбрани од вода II реда.
 2. Локалне самоуправе које до сада нису сачиниле и усвојиле процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа, неопходно је да наставе активности на изради овог основног и полазног документа, уз посебно посвећену пажњу на угорженост и одбрану од спољашњих и унутрашњих вода.
 3. Након доношења процене угрожености одмах приступити доношењу Планова заштите и спасавања са нагласком на мерама и задацима цивилне заштите одбране од вода, леда, клизишта и ерозије.
 4. У складу са досадашњим искуствима на одбрани од вода закључено је да је неопходно исто организовати поштујући услове одбране сливова као јединствених целина.
 5. Препоручује се Локалним самоуправама да у складу са Законом о ВС и сачињеним проценама угрожености, активније приступе формирању јединица ЦЗ опште намене као и њиховом опремању и обучавању. У том смислу неопходно је планирати одговарајућа  буџетска средства у Локалним самоуправама.
 6. У сарадњи са Секретаријатом за пољопривреду и ЈВП „Вода-Војводине“ Локалне самоуправе треба да сагледају постојање објеката високе бране на својој територији, њихово стање, одржавање, управљање и власништво у циљу квалитетне израде процене угоржености а након тога и Планова заштите и спасавања са нагласком на угрожености људи и материјалних добара, ризицима и последицама које може да изазове проваљивање или преливање брана.
 7. У циљу квалитетнијег и оперативнијег реализовања мера ЦЗ и оперативних активности на заштити и спашавању, неопходно је пружити сву техничку, оперативну и стручну помоћ референтима у Локалним самоуправама задуженим за ВС.

У том смислу, а у складу са искуствима са последње ванредне ситуације, неопходно је сагледати кадровске, материјалне, техничке и друге могућности за формирање ситуационих центара Локалних самоуправа. Тиме би се остварила боља комуникација са евентуално угроженим грађанима и привредним субјектима, као и правовремено доношење одговарајућих одлука за поступање у насталом ванредном догађају или ванредној ситуацији од стране команданата штаба за ВС и самих ШВС   и стручних служби Локалних самоуправа.

 

Све записнике са састанака можете видети овде

Овај извод из записника можете преузети овде