PROJEKAT VODOSNABDEVANjA „ISTOČNI SREM“


Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom regionalnog sistema vodosnabdevanja „Istočni Srem“ predstavlja bazni dokument, kojim je prikazana osnovna koncepcija budućeg razvoja regionalnog sistema vodosnabdevanja sremskih opština Ruma, Inđija, Stara Pazova, Pećinci i Irig sa mogućim rešenjima kao osnov za izradu neophodnih urbanističko – planskih dokumenata i detaljnijih nivoa projektovanja.

Na osnovu izrade PSO sa GP RVS „Istočni Srem“ stvoreni su uslovi za izradu Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“. Cilj izrade ovog Prostornog plana je utvrđivanje planskih rešenja regionalnog sistema za vodosnabdevanje istočnog srema, dispozicija glavnih objekata, rezervoara i cevovoda, utvrđivanje uticaja na prirodu i životnu sredinu sa mogućnošću izdavanja lokacijskih uslova i dozvola za gradnju ovog regionalnog sistema.

Ovaj prostorni plan radiće Zavod za urbanizam Vojvodine.

U saradnji sa projektantima iz Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ u JP Zavoda za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu 01.04. 2015. godine organizovana je prezentacija Generalnog projekta regionalnog vodovodnog sistema „Istočni Srem“.

PROJEKAT VODOSNABDEVANjA „ISTOČNI SREM“

 

Uzimajući učešće u prezentaciji Generalnog projekta „Istočni Srem“ načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović je istakao da se sa projektom ide u pravcu pripreme svih segmenata za njegovu realizaciju. U definisanoj strategiji biće još mnogo posla, ali ima i volje i rada. Sva akta su, transparentna i dostupna svima, posebno svakoj lokalnoj samoupravi Srema. Od izuzetne važnosti je ono što struka ima da kaže. Na sednici Saveta Sremskog okruga usaglašena su polazišta lokalnih samouprava Srema. Tom prilikom, data je podrška izrade studija opravdanosti Regionalnog sistema vodosnabdevanja „Istočni Srem“ kao zaseban sistem. Očekuje se da lokalne samouprave Srema svojim predlozima i sugestijama pomognu što boljoj pripremi i realizaciji potrebne dokumentacije.