ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА „ИСТОЧНИ СРЕМ“


Претходна студија оправданости са Генералним пројектом регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“ представља базни документ, којим је приказана основна концепција будућег развоја регионалног система водоснабдевања сремских општина Рума, Инђија, Стара Пазова, Пећинци и Ириг са могућим решењима као основ за израду неопходних урбанистичко – планских докумената и детаљнијих нивоа пројектовања.

На основу израде ПСО са ГП РВС „Источни Срем“ створени су услови за израду Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“. Циљ израде овог Просторног плана је утврђивање планских решења регионалног система за водоснабдевање источног срема, диспозиција главних објеката, резервоара и цевовода, утврђивање утицаја на природу и животну средину са могућношћу издавања локацијских услова и дозвола за градњу овог регионалног система.

Овај просторни план радиће Завод за урбанизам Војводине.

У сарадњи са пројектантима из Института за водопривреду „Јарослав Черни“ у ЈП Завода за урбанизам Војводине у Новом Саду 01.04. 2015. године организована је презентација Генералног пројекта регионалног водоводног система „Источни Срем“.

PROJEKAT VODOSNABDEVANjA „ISTOČNI SREM“

 

Узимајући учешће у презентацији Генералног пројекта „Источни Срем“ начелник Сремског управног округа Илија Милиновић је истакао да се са пројектом иде у правцу припреме свих сегмената за његову реализацију. У дефинисаној стратегији биће још много посла, али има и воље и рада. Сва акта су, транспарентна и доступна свима, посебно свакој локалној самоуправи Срема. Од изузетне важности је оно што струка има да каже. На седници Савета Сремског округа усаглашена су полазишта локалних самоуправа Срема. Том приликом, дата је подршка израде студија оправданости Регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“ као засебан систем. Очекује се да локалне самоуправе Срема својим предлозима и сугестијама помогну што бољој припреми и реализацији потребне документације.