SUZBIJANjE RADA NA CRNO


14.decembra 2015. godine, održana je XVI sednica Saveta Sremskog upravnog okruga, sa temom “suzbijanja sive ekonomije i rada na crno”.  U prisustvu predsednika Unije poslodavaca Sremska Mitrovica Bogdana Kavazovića, predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje Mirjane Milošević, Marije Aničić i Biljane Jakovljević,  Sremske privredne komore, zamenika predsednika opštine Stara Pazova Gorana Vranješa, zamenika predsednika opštine Irig Božidara Ivanića,  predstavnika Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vesne Kuruc i Bednar Ane, privatnih preduzetnika: Mila Lazić “Fortuna foto”, Joze Šarić DD “Komerc”, Slobodana Lukić DOO “Primip”, predstavnika “Agropapuka” Nade Bogatić i Aleksandre Rupar, Radoslave Štefanović – “Lames”DOO, Aleksandra Božjaković – “Vojvođanska banka”, preduzetnika Milanka Milović, Rada Bančević direktor filijale Poreske uprave Sremska Mitrovica, Vladana Tanasić načelnika Odeljenja inspekcije rada za Sremski okrug, Miloša Lukić načelnika Odeljenja sanitarne inspekcije, Đorđa Rogić načelnika Odeljenja tržišne inspekcije za Sremski okrug i načelnika Sremskog upravnog okruga Ilije Milinović sa saradnicima, razmatrana je tema “suzbijanja sive ekonomije i rada na crno”. Ovom sednicom se od strane inspekcijskih službi izvršila informisanost i edukacija privrednika i preduzetnika sa novinama koje donosi Zakon o inspekcijskom nadzoru u cilju suzbijanja sive ekonomije i rada na crno.

Predsednik Unije poslodavaca Sremska Mitrovica se zahvalio zbog obostrane i kvalitetne saradnje inspkcijskih službi, privrednika i preduzetnika.

Sve inspekcije su dobile ovlašćenja za kontrolu rada na crno tj.borbu protiv sive ekonomije. Načelnik tržišne inspekcije je izrazio spremnost da na svaki poziv Unije poslodavaca, Tržišna inspekcija odgovori. Kreiranje rada tržišne inspekcije, vrši se po nalozima Sektora. Tržišna inspekcija više ne rešava reklamacije potrošača, a zbog čega im se mnogi obraćaju,  jer je za to nadležan Savet za zaštitu potrošača.

Pod sanitarnim nadzorom na području Sremskog okruga je oko 5.500 objekata. Sve aktivnosti sanitarne inspekcije, mogu se pratiti na zvaničnom sajtu ove službe.

Poreska inspekcija postupa po nalozima Centrale poreske uprave.

Inspekcija rada vrši nadzor nad primenom propisa u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Strateški ciljevi inspekcije rada u 2015. godini su bili suzbijanje rada na crno, prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i zaštita osetljivih grupa zaposlenih:trudnica, porodilja, osoba sa invaliditetom i radno angažovanih lica mlađih od 18 godina. Od jula prošle godine, znatno je pojačana uloga inspekcije rada u borbi protiv sive ekonomije. Jasno su definisana ovlašćenja inspektora rada i radnje koje preduzima u vršenju nadzora kod poslodavaca. Jedno od osnovnih i najbitnijih ovlašćenja inspektora rada je mogućnost da rešenjem naloži poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, podzakonskog akta, opšteg akta i ugovora o radu. Rad na “crno” nije direktno definisan u zakonu, ali je definisan kao rad bez zaključenog ugovora o radu ili drugog ugovora u skladu sa Zakonom o radu. Nezaključivanje ugovora o radu, nosi sa sobom niz posledica, i za zaposlenog i za poslodavca. Rad bez zaključenog ugovora o radu, odnosno rad na crno, je ozbiljan prekršaj poslodavca za koji su Zakonom o radu propisane visoke novčane kazne. Inspektor rada ima i mogućnost da rešenjem naloži poslodavcu da sa zatečenim licem zasnuje ugovor o radu na neodređeno vreme. Na ovaj način, motivišu se poslodavci da ne angažuju lica “na crno”. Zakon o radu predvideo je i obavezu poslodavca da primerak ugovora o radu čuva na mestu rada zaposlenog i pokaže ga odmah na zahtev inspektora rada, čime se sprečava pojava da se ugovori o radu potpisuju retroaktivno. Za nepoštovanje ove odredbe, novčane kazne su takođe vrlo visoke. Što se tiče Sremskog okruga, sa zadovoljstvom mogu reći, da je među vodećima u pogledu poštovanja i primene pozitivnih zakonskih propisa., a što je konstatovano i od strane kolega inspektora iz Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Valjeva itd. koji su vršili nadzor na području Sremskog okruga. Inspekcija rada je u cilju nastavka borbe protiv sive ekonomije od početka aprila meseca uvela rad inspektora u 2 smene. Ovom merom obuhvaćeni su poslodavci koji su smatrali bezbednim radno angažovanje lica bez ugovora o radu, u popodnevnim i večernjim satima. Inspekcija rada radi i vikendom, kako bi u što većoj meri sprečila sivu ekonomiju i rad na crno.

Preduzetnici su svesni postojanja problema nelojalne konkurencije Mnogi obavljaju delatnosti od kuće, ne podležu nikakvim kontrolama, ne plaćaju ni industrijsku struju, nema ih u bilo kakvim evidencijama, a doprinose mnogi teško plaćaju, ilih ih uopšte ne plaćaju. Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje nije na nekom zavidnom nivou. Zato se svi moramo aktivirati, kako bi se i na taj način zaštitili.

Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje su istakli da oni subvencionišu zapošljavanje, samo onih radnika koji su na evidenciji kod ove službe. Poslodavci se moraju isključivo pismeno obratiti NSZZ, a od strane ove službe vrlo često upućuju se i javni pozivi.

Načelnik Sremskog upravnog okruga je izrazio očekivanje, da će se lokalne samouprave u narednom periodu još više angažovati u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za jačanje privatnog preduzetništva.

SUZBIJANjE RADA NA CRNO