IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVETA OKRUGA I OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 23.2.2016.GODINE


23.februara 2016. godine, održana je sednica Saveta Sremskog upravnog okruga i Okružnog štaba za vanredne situacije, sa sledećim Dnevnim redom:

  1. Izveštaj o migrantskoj krizi na području Sremskog okruga.
  2. Sprovođenje brze procene kvaliteta vode za piće u seoskim sredinama prema metodologiji Svetske zdravstvene organizacije.
  3. Razno.

Ilija Milinović, načelnik Sremskog upravnog okruga, podneo je izveštaj o radu Saveta Sremskog upravnog okruga za 2015. godinu, uz napomenu da se na sednicama Saveta raspravljaju najaktuelnija pitanja vezana za područje Sremskog okruga, izrazio zadovoljstvo sa dosadašnjom praksom i željom da se sa istom nastavi i dalje.

 

  1. I. godinu obeležila je migrantska kriza, a opština Šid je zbog graničnih prelaza preko kojih su migranti odlazili za R. Hrvatsku pa dalje, u najvećoj meri osetila ovu migrantsku krizu. Izveštaj o migrantskoj krizi podneo je Mićo Đukić, komandir Stanice granične policije Srem:

„Migraciona kriza u zoni odgovornosti Stanice granične policije Srem, počela je tokom septembra meseca 2015. godine pojavom prvih većih grupa migranata, koji su došli do Šida iz Preševa. Policijski službenici R. Hrvatske u prvom momentu prihvatali su sva lica koja su dolazila i prevozila ih do improvizovanog prihvatnog centra na železničkoj stanici Tovarnik. U narednom periodu svakodnevno se nastavilo dolaženjem migranata autobusima do Šida, koji su na ulazu u Šid od strane policijskih službenika usmeravani u pravcu graničnog prelaza Šid, gde su prihvatani kod ulaska u potez „Veliki progon“. Od strane aktivista Crvenog krsta i predstavnika Komesarijata za izbegla lica i migracije, a zatim usmeravani kroz navedeni potez prema teritoriji R. Hrvatske.

Posle izvesnog vremena zbog zastoja u prijemu migranata, grupe migranata krenule su na teritoriju R. Hrvatske zaobilazeći granični prelaz „Berkasovo“ , koji nije bio funkcionalan zbog ulaska R. Hrvatske u EUi jednostranog otkazivanja Sporazuma o pograničnom saobraćaju od strane R. Hrvatske.

Izvesno vreme prelazak migranata odvijao se paralelno na obe lokacije, sve do donošenja odluke R. Hrvatske o otvaranju prihvatnog centra u Opatovcu i prihvatu migranata preko GP „Bapska“.

Ovakav način kretanja migranata odvijao se sve do 03.11. 2015. godine, kada je na snagu stupio Protokol između Direkcije policije MUP-a Republike Srbije i Ravnateljstva policije MUP-a R. Hrvatske o saradnji u migracionoj krizi i sprečavanju nezakonitih migracija.

U periodu od 16.09. do 03.11. 2015. godine, kroz zonu odgovornosti prošlo je i u R. Hrvatsku ušlo 275.049 migranata.

Od 03.11. 2015. godine saglasno potpisanom Protokolu, transport migranata je započet posebnim vozovima, koji su dolazili iz R. Hrvatske u Šid na međunarodni železnički granični prelaz Šid.

Posebni vozovi saobraćali su na svakih 24 sata, odnosno 6 vozova u toku 24 sata, od tog momenta vrši se prevoz migranata iz Šida do prihvatnog centra u Slavonskom Brodu. Odmah nakon započinjanja ovakvog načina transporta migranata došlo je do većeg priliva migranata nego što je bilo moguće prevesti ih vozovima, te je, da bi se prevazišla ovakva situacija, u više navrata organizovan prihvat migranata na međunarodnom drumskom graničnom prelazu Bajakovo, gde su migranti iz autobusa koji su ih dovezli, prelazili u autobuse Hrvatskih prevoznika, koji su ih odvozili u prihvatni centar Slavonski Brod. Na ovaj način  tokom novembra meseca preveženo je 6.194 migranta.

U  periodu od 16.09. do 31.12. 2015. godine, kroz zonu odgovornosti SGP Srem prošlo je i u R. Hrvatsku ušlo 515.134 lica.

U tom periodu postepeno je od strane R. Hrvatske redukovan spisak država iz kojih će prihvatati migrante, tako da trenutno prihvataju samo državljane Sirije, Avganistana i Iraka.

Po nastupanju 2016. godine R. Hrvatska nas je obavestila da se zbog zahteva MUP – a R. Slovenije, broj posebnih vozova smanjuje sa 6 na 4, a da će isti saobraćati na svakih 6 sati. R. Slovenija obavestila nas je da je neophodno sačinjavati spiskove svih lica, koji se ukrcavaju u vozove, što je podrazumevalo ime i prezime migranta, datum i godina rođenja, državljanstvo, a od 21.01.2016. godine i država u kojoj imenovani želi da traži azil. Takođe, odlučeno je da će u vozove biti prihvaćeni samo migranti koji će azil tražiti u Austriji i Nemačkoj, kao i da je potrebno da taj podatak mora biti sadržan u potvrdi koja se migrantu izdaje pri ulazu u R. Srbiju.

U periodu od 01.01. 2016. godine do 2.02.2016. godine u R. Hrvatsku vozovima je preveženo 94.236 migranta, a dana 19.02.2016. godine u R. Hrvatsku je preko GP „Batrovci“ ušlo 417 migranata, koji su preveženi autobusima. U periodu od 01.01. 2016. do 22.02.2016. godine iz R. Srbije u R. Hrvatsku otišlo je ukupno 94.653 migranta.

U periodu od početka migrantske krize, tačnije od 16.09.2015. godine do 22.02. 2016. godine, kroz područje zone odgovornosti SGP Srem u R. Hrvatsku je prošlo ukupno 609.787 lica.

Trenutna sicuacija na području Šida i Opštine Šid, je da se u PC Šid i u PC Moto – hotel „Adaševci“ nalazi oko 1.300 lica, koja poseduju validne dokumente za putovanje prema zemljama Evropske Unije.

Pored ovih lica u PC Šid i PC Principovac nalazi se oko 500 migranata koji spadaju u kategoriju ekonomskih migranata koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje međunarodne humanitarne zaštite u zemljama EU i koji ne poseduju validne dokumente za dalje putovanje.

Takva lica će biti sukcesivno vraćana iz R. Srbije u R. Makedoniju i Grčku, a jedan deo tih lica će biti smešten u PC za tražioce azila u R. Srbiji, ukoliko zatraže azil u R. Srbiji“.

Dr Krsto Kureš – direktor Doma zdravlja Šid:

„Dom zdravlja Šid od prvog dana migrantske krize je na licu mesta 24 časa. Ekipe su na izmaku snaga, jer u prihvatnom centru Adaševci i na železničkoj stanici u Šidu postoji po 2 ambulante, a jedna ambulanta je u okviru PC Principovac, s tim što sve ambulante rade 24 sata. Sanitetska vozila Doma zdravlja Šid su prilično izraubovana i njih vozi 7 vozača, koji su takođe na izmaku snaga. U kontaktu sa Ministarstvom zdravlja, dobio sam uveravanje da će se u najskorije vreme naći rešenje za vozače.

Redovno se održavaju sastanci sa svim humanitarnim organizacijama, a narednih dana humanitarna organizacija „ Lekari sveta“  će se takođe, uključiti u pružanje neophodne medicinske pomoći migrantima.

Kroz ambulante i Dom zdravlja u Šidu, prošli su migranti iz 22 zemlje.

Od svih 600.000 hiljada migranata, bilo je 2 smrtna slučaja i to izazvana srčanim udarom. Za sada izuzimajući neke sporadične slučajeve, sve funkcioniše“.

Migranti

  1. II. Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, potpisali su Sporazum o osnovanju zajedničkog tela u cilju preduzimanja mera i aktivnosti od značaja za sprovođenje protokola o vodi i zdravlju. Jedan od postavljenih nacionalnih ciljeva Protokola odnosi se na procenu situacije vodosnabdevanja u seoskim sredinama. Brza procena kvaliteta vode za piće iz vodovoda u seoskim sredima, a prema metodologiji Svetske zdravstvene organizacije realizovaće se tokom aprila meseca 2016.godine. Institut „Batut“ zadužen je za procenu zdravstvene ispravnosti vode u seoskim sredinama, te je neophodno u budžetu lokalnih samouprava planirati i obezbediti finansijska sredstva – jednokratna finansijska sredstva, kojima će se finansirati laboratorijske analize vode za piće u seoskim sredinama (jednokratno uzorkovanje i nadzor, a po mogućnosti u kontinuitetu), prema metodologiji Svetske zdravstvene organizacije.