IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.03.2016. GODINE


Inspekcija rada učestvovala je u više akcija u okviru kojih su kontrolisane kladionice u prigradskim naseljima u Beogradu i kontrolisan je rad na crno.

Tržišna inspekcija kontrolisala je cenu i kvalitet brašna, a veterinarska inspekcija po preporuci premijera, vršila je kontrolu farmera.

Od strane pokrajinske šumarske i lovne inspekcije planirane su sa MUP-om akcije zbog nedozvoljene seče. U oblasti lovstva počelo je brojanje divljači, a u oblasti šumarstva rezanje reznica kao i redovna seča radi obnavljanja.

Pokrajinska sanitarna inspekcija u februaru mesecu radila je po planu i programu. Sa Zavodom za javno zdravlje, sanitarna inspekcija je u stalnoj akciji na graničnom prelazu zbog migranata.

Sve inspekcije saglasne su da je njihov rad otežan usled tehničkih problema tj. zbog nedostatka vozila, neadekvatnog smeštaja, nedostatka goriva, malog broja inspektora, neizmirenih materijalnih troškova od strane resornih ministarstava itd.