IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG OKRUGA OD 07