Информације од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у раду Сремског управног округа, може се поднети Округу на неки од следећих начина:

Одредбе Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у вези подношења захтева и остваривања права на приступ информацијама:

 1. Свако може да поднесе захтев за приступ информацијама;
 2. Захтев мора да садржи:
  • Име и презиме или назив подносиоца
  • Адресу пребивалишта или боравишта, за физичка лица, или седишта, за правна лица
  • Опис информације која се тражи
  • Шта се захтевом тражи, нпр: увид у документ, копија документа на којем се информација налази, обавештење да ли орган поседује информацију или обавештење да ли је информација иначе доступна;
 3.  У захтеву се не мора наводити разлог тражења информације;
 4.  Корисно је навести који вид достављања тражене информације подносиоцу захтева највише одговара; Корисно је навести контакт податке у случају потребе за додатним објашњењима у вези предметног захтева;
 5. Остваривање права на информације по захтеву је бесплатно, осим трошкова умножавања и достављања копије документа. У том случају трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада Србије. На основу Трошковника утврђени су следећи износи трошкова:
  • Копија документа по страни:
   1. на формату А3 – 6 динара
   2. на формату А4 – 3 динара
  • Копија документа у електронском запису:
   1. дискета 20 динара
   2. ЦД 35 динара
   3. ДВД 40 динара
  • Копија документа на аудио касети – 150 динара
  • Копија документа на ауди-видео касети – 300 динара
  • Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 динара
  • Трошкови упућивања копије документа се обрачунава према редовним износима ЈП ПТТ Србије
  • Орган власти може одлучити да тражиоца информација ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронскe поште или телефакса. – Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине.
 6. Сремски управни округ дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, Округ мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Уколико Округ из оправданих разлога, није у могућности да у року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
 7. Сремски управни округ је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом. У случају да Управни округ донесе решење којим се захтев одбија, подносилац има право жалбе, односно да покрене управни спор против решења, подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од достављања решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по захтеву. Право на жалбу подносилац има и у случају да орган не удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија.
 8. Подносилац захтева има право жалбе, односно, право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.

ОБРАСЦИ

Oбрасце за информације од јавног значаја можете погледати и преузети тако што ће те кликнути на њихов назив обојен црвеном бојом:

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЖАЛБА КАДА ЈЕ ЗАХТЕВ ОДБИЈЕН/ОДБАЧЕН

ЖАЛБА ПРОТИВ ЋУТАЊА ОРГАНА

 


Информатор о раду

Информатор важи од 2011-2015

Информатор о раду Сремског управног округа

Прописи које Управни округ примењује у свом раду

Извештај о раду округа


Правилник о систематизацији радних места

Систематизација радних места садржи:

 

– државних службеника на положају ——————————- 1(начелник Управног округа)

– једно радно место у звању саветника ————————— 1(један државни службеник)

– једно радно место у звању млађи саветник ——————- 1(један државни службеник)

– једно радно место у звању референт ————————— 2 (два државна службеника)

– три радна места у IV врсти радних места намештеника — 4 (четири намештеника)

 

1. Начелник Управног округа

пета група положаја
Руководи и планира рад у Стручној служби, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби; усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад; прати рад државних службеника у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа; сарађује са општинама ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване суза подручје шире или уже од подручја Управног округа; сазива и председава седницама Савета управног округа; најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање 9 година радног искуства у струци.

 

2. Радно место административно – техничког секретара

 

четврта врста радних места намештеника
Обавља телефонску комуникацију и Е-mail коресподенцију; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака; води евиденцију за унутрашње потребе органа; прима, отправља, чува и архивира пошту; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме правног или економског смера или гимназија, или стечено специјалистичко образовање, 1 година радног искуства и познавање рада на рачунару.

 

3. Радно место возача

четврта врста радних места намештеника
Управља службеним возилом; стара се о техничкој исправности возила, сервисирању и регистрацији возила; води евиденцију о коришћењу возила и обавља курирске послове; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, положен испит возача „Б“ и „Ц“ категорије и 1 година радног искуства.

 

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

4. Шеф Одсека

саветник
Руководи Одсеком, планира, организује и надзире раддржавних службеника и намештеника у Одсеку, пружа стручна упутства и координира радом Одсека; пружа стручну и административно – техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких за све окружне подручне јединице органа државне управе на подручју Управног округа и организује и пружа административно – техничку подршку Савету управног округа; припрема и израђује акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, обавља послове аналитичара радних места и израђује уговоре за потребе Управног округа; пружа стручну помоћ у остваривању права запослених, израђује акте о правима, дужностима и одговорностима запослених и стара се о уједначеном поступку оцењивања државних службеника; припрема и израђује Нацрт кадровског плана и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за централну кадровску евиденцију; обавља послове везане за доступност информацијама од јавног значаја, припрема и израђује План интегритета органа и стара се о пословима из области безбедности и здравља на раду; стара се о правилном спровођењу поступка јавне набавке и о економичном трошењу буџетских средстава; обавља послове реформе државне управе и обавља друге послове по налогу начелника Управног округа.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

 

5. Радно место за финансијско – материјалне послове

млађи саветник
Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и припрема завршни рачун, обавља послове у вези са планирањем и наменским трошењем средстава за рад Управног округа; проверава исправност прописаних образаца, врши контролу и обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада запослених у Стручној служби; стара се о економичном трошењу буџетских средстава и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; уноси податке у систем Главне књиге и води прописане аналитичке евиденције, чије податке усклађује са књиговодственим подацима и подацима из Главне књигеТрезора; учествује у спровођењу поступака јавне набавке; сарађује са другим органима у поступку остваривања права запослених из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ:Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије, мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.

 

6. Радно место за канцеларијске послове

референт
Врши пријем и преглед поште упућене Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; води скраћени деловодник, врши завођење, формирање, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и чување аката у приручној архиви; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о утрошку поштанских трошкова; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у струци.

 

7. Радно место оператер – дактилограф

четврта врста радних места намештеника
Куца и прекуцава текстове по диктату, са штампаногтекста, рукописе, израђује табеле, стара се о квалитету, обликовању и штампању текста; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, или стечено специјалистичко образовање, положен испит за дактилографа I класе, познавање рада на рачунару и 1 година радног искуства.

 

Правилник можете преузети овде :

Правилник о систематизацији радних места


Јавне набавке

План набавки за 2017.годину

План набавки за 2015 годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке за 2015.

План набавки за 2016 годину

План набавки за 2017.годину


Јавне расправе


Буџет

Документи за преузимање

Биланс стања за 2013 годину

Биланс стања за 2014 годину

Биланс стања за 2015 годину

Финансијски план за 2014 годину

Финансијски план за 2015 годину

Финансијски план за 2016 годину

Финансијски план за 2017.годину

Извршење буџета за 2013 годину

Извршење буџета за 2014 годину

Извршење буџета за 2015 годину

Извршење буџета за 2016.годину

Изршење буџета за 2017.годину


Ревизија буџета

Буџет није био подвргнут ревизији буџета.


Додатни извори финансирања

Осим средстава одобрених Буџетом за 2015 и буџетом за  2016 годину Округ нема додатних извора финансирања.


Приступачност управе особама са инвалидитетом

Нажалост Сремски управни округ има такву локацију да нема погодну приступачност особама са инвалидитетом. Округ се налази на другом спрату а једино степеницама се може доћи до овог органа управе.


Записници са састанака

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 9.03.2015.ГОД.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС ОД 17. МАРТА 2015. ГОДИНЕ

ИЗВОД СА XII СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 7.05.2015.ГОД.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА XIII СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОДРЖАНЕ 29.05.2015.ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 07.07.2015. ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД 07.07.2015. ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 07.08.2015. ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД 07. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА СРЕМСКОГ ОКРУГА ОД 07. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА И ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС ОД 23.2.2016.ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА И ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС ОД 9.3.2016.ГОДИНЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 08.04.2016. ГОДИНЕ