Informacije od javnog značaja

INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u radu Sremskog upravnog okruga, može se podneti Okrugu na neki od sledećih načina:

Odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u vezi podnošenja zahteva i ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 1. Svako može da podnese zahtev za pristup informacijama;
 2. Zahtev mora da sadrži:
  • Ime i prezime ili naziv podnosioca
  • Adresu prebivališta ili boravišta, za fizička lica, ili sedišta, za pravna lica
  • Opis informacije koja se traži
  • Šta se zahtevom traži, npr: uvid u dokument, kopija dokumenta na kojem se informacija nalazi, obaveštenje da li organ poseduje informaciju ili obaveštenje da li je informacija inače dostupna;
 3.  U zahtevu se ne mora navoditi razlog traženja informacije;
 4.  Korisno je navesti koji vid dostavljanja tražene informacije podnosiocu zahteva najviše odgovara; Korisno je navesti kontakt podatke u slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima u vezi predmetnog zahteva;
 5. Ostvarivanje prava na informacije po zahtevu je besplatno, osim troškova umnožavanja i dostavljanja kopije dokumenta. U tom slučaju troškovi se mogu naplatiti u skladu sa Uredbom i Troškovnikom koji je utvrdila Vlada Srbije. Na osnovu Troškovnika utvrđeni su sledeći iznosi troškova:
  • Kopija dokumenta po strani:
   1. na formatu A3 – 6 dinara
   2. na formatu A4 – 3 dinara
  • Kopija dokumenta u elektronskom zapisu:
   1. disketa 20 dinara
   2. CD 35 dinara
   3. DVD 40 dinara
  • Kopija dokumenta na audio kaseti – 150 dinara
  • Kopija dokumenta na audi-video kaseti – 300 dinara
  • Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik – 30 dinara
  • Troškovi upućivanja kopije dokumenta se obračunava prema redovnim iznosima JP PTT Srbije
  • Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacija oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa. – Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine.
 6. Sremski upravni okrug dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice. Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, Okrug mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva. Ukoliko Okrug iz opravdanih razloga, nije u mogućnosti da u roku obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.
 7. Sremski upravni okrug je obavezan da omogući pristup informaciji ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga koji su određeni Zakonom. U slučaju da Upravni okrug donese rešenje kojim se zahtev odbija, podnosilac ima pravo žalbe, odnosno da pokrene upravni spor protiv rešenja, podnošenjem tužbe Upravnom sudu, u roku od 30 dana od dostavljanja rešenja, odnosno u roku od 60 dana od isteka roka u kome je trebalo postupiti po zahtevu. Pravo na žalbu podnosilac ima i u slučaju da organ ne udovolji zahtevu niti donese rešenje kojim se zahtev odbija.
 8. Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno, pravo da pokrene upravni spor, na zaključak kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.

OBRASCI

Obrasce za informacije od javnog značaja možete pogledati i preuzeti tako što će te kliknuti na njihov naziv obojen crvenom bojom:

ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

ŽALBA KADA JE ZAHTEV ODBIJEN/ODBAČEN

ŽALBA PROTIV ĆUTANjA ORGANA

 


Informator o radu

Informator važi od 2011-2015

Informator o radu Sremskog upravnog okruga

Propisi koje Upravni okrug primenjuje u svom radu

Izveštaj o radu okruga


Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

Sistematizacija radnih mesta sadrži:

 

– državnih službenika na položaju ——————————- 1(načelnik Upravnog okruga)

– jedno radno mesto u zvanju savetnika ————————— 1(jedan državni službenik)

– jedno radno mesto u zvanju mlađi savetnik ——————- 1(jedan državni službenik)

– jedno radno mesto u zvanju referent ————————— 2 (dva državna službenika)

– tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika — 4 (četiri nameštenika)

 

1. Načelnik Upravnog okruga

peta grupa položaja
Rukovodi i planira rad u Stručnoj službi, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi; usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad državnih službenika u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; sarađuje sa opštinama radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane suza područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; saziva i predsedava sednicama Saveta upravnog okruga; najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.
USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci.

 

2. Radno mesto administrativno – tehničkog sekretara

 

četvrta vrsta radnih mesta nameštenika
Obavlja telefonsku komunikaciju i E-mail korespodenciju; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizaciju sastanaka; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; prima, otpravlja, čuva i arhivira poštu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.
USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme pravnog ili ekonomskog smera ili gimnazija, ili stečeno specijalističko obrazovanje, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

 

3. Radno mesto vozača

četvrta vrsta radnih mesta nameštenika
Upravlja službenim vozilom; stara se o tehničkoj ispravnosti vozila, servisiranju i registraciji vozila; vodi evidenciju o korišćenju vozila i obavlja kurirske poslove; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.
USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme ili stečeno specijalističko obrazovanje, položen ispit vozača „B“ i „C“ kategorije i 1 godina radnog iskustva.

 

ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

 

4. Šef Odseka

savetnik
Rukovodi Odsekom, planira, organizuje i nadzire raddržavnih službenika i nameštenika u Odseku, pruža stručna uputstva i koordinira radom Odseka; pruža stručnu i administrativno – tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga u izvršavanju poslova zajedničkih za sve okružne područne jedinice organa državne uprave na području Upravnog okruga i organizuje i pruža administrativno – tehničku podršku Savetu upravnog okruga; priprema i izrađuje akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, obavlja poslove analitičara radnih mesta i izrađuje ugovore za potrebe Upravnog okruga; pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava zaposlenih, izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih i stara se o ujednačenom postupku ocenjivanja državnih službenika; priprema i izrađuje Nacrt kadrovskog plana i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja poslove vezane za dostupnost informacijama od javnog značaja, priprema i izrađuje Plan integriteta organa i stara se o poslovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; stara se o pravilnom sprovođenju postupka javne nabavke i o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava; obavlja poslove reforme državne uprave i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.
USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

 

5. Radno mesto za finansijsko – materijalne poslove

mlađi savetnik
Priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i priprema završni račun, obavlja poslove u vezi sa planiranjem i namenskim trošenjem sredstava za rad Upravnog okruga; proverava ispravnost propisanih obrazaca, vrši kontrolu i obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada zaposlenih u Stručnoj službi; stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava i izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta; unosi podatke u sistem Glavne knjige i vodi propisane analitičke evidencije, čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz Glavne knjigeTrezora; učestvuje u sprovođenju postupaka javne nabavke; sarađuje sa drugim organima u postupku ostvarivanja prava zaposlenih iz oblasti penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
USLOVI:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

 

6. Radno mesto za kancelarijske poslove

referent
Vrši prijem i pregled pošte upućene Stručnoj službi, okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave; vodi skraćeni delovodnik, vrši zavođenje, formiranje, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i čuvanje akata u priručnoj arhivi; obavlja stalnu komunikaciju sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o utrošku poštanskih troškova; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
USLOVI: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva u struci.

 

7. Radno mesto operater – daktilograf

četvrta vrsta radnih mesta nameštenika
Kuca i prekucava tekstove po diktatu, sa štampanogteksta, rukopise, izrađuje tabele, stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme, ili stečeno specijalističko obrazovanje, položen ispit za daktilografa I klase, poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva.

 

Pravilnik možete preuzeti ovde :

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta


Javne nabavke

Plan nabavki za 2017.godinu

Plan nabavki za 2015 godinu

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke za 2015.

Plan nabavki za 2016 godinu

Plan nabavki za 2017.godinu


Javne rasprave


Budžet

Dokumenti za preuzimanje

Bilans stanja za 2013 godinu

Bilans stanja za 2014 godinu

Bilans stanja za 2015 godinu

Finansijski plan za 2014 godinu

Finansijski plan za 2015 godinu

Finansijski plan za 2016 godinu

Finansijski plan za 2017.godinu

Izvršenje budžeta za 2013 godinu

Izvršenje budžeta za 2014 godinu

Izvršenje budžeta za 2015 godinu

Izvršenje budžeta za 2016.godinu

Izršenje budžeta za 2017.godinu


Revizija budžeta

Budžet nije bio podvrgnut reviziji budžeta.


Dodatni izvori finansiranja

Osim sredstava odobrenih Budžetom za 2015 i budžetom za  2016 godinu Okrug nema dodatnih izvora finansiranja.


Pristupačnost uprave osobama sa invaliditetom

Nažalost Sremski upravni okrug ima takvu lokaciju da nema pogodnu pristupačnost osobama sa invaliditetom. Okrug se nalazi na drugom spratu a jedino stepenicama se može doći do ovog organa uprave.


Zapisnici sa sastanaka

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11 SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 9.03.2015.GOD.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA II REDOVNE SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 17. MARTA 2015. GODINE

IZVOD SA XII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE KOLEGIJUMA ODRŽANOG 7.05.2015.GOD.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA XIII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA ODRŽANE 29.05.2015.GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 07.07.2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07.07.2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 07.08.2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07. SEPTEMBRA 2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG OKRUGA OD 07. OKTOBRA 2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVETA OKRUGA I OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 23.2.2016.GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA I OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 9.3.2016.GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.04.2016. GODINE