Informacije od javnog značaja


INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u radu Sremskog upravnog okruga, može se podneti Okrugu na neki od sledećih načina:

 • Dostavljanjem pisanog zahteva na poštansku adresu: Sremski upravni okrug, 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 8 ili lično predajom pisanog zahteva u Pisarnici, kancelarija broj 4, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova radnim danima, na istoj adresi;
 • Dostavljanjem zahteva elektronskom poštom, na adresu:sremskiokrug@gmail.com
 • Usmeno, na zapisnik kod ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima u Odseku za opšte poslove Sremskog upravnog okruga, u sedištu Okruga, u vremenu od 7.00 – 15.00 časova, radnim danima.

Odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u vezi podnošenja zahteva i ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 1. Svako može da podnese zahtev za pristup informacijama;
 2. Zahtev mora da sadrži:
  • Ime i prezime ili naziv podnosioca
  • Adresu prebivališta ili boravišta, za fizička lica, ili sedišta, za pravna lica
  • Opis informacije koja se traži
  • Šta se zahtevom traži, npr: uvid u dokument, kopija dokumenta na kojem se informacija nalazi, obaveštenje da li organ poseduje informaciju ili obaveštenje da li je informacija inače dostupna;
 3.  U zahtevu se ne mora navoditi razlog traženja informacije;
 4.  Korisno je navesti koji vid dostavljanja tražene informacije podnosiocu zahteva najviše odgovara; Korisno je navesti kontakt podatke u slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima u vezi predmetnog zahteva;
 5. Ostvarivanje prava na informacije po zahtevu je besplatno, osim troškova umnožavanja i dostavljanja kopije dokumenta. U tom slučaju troškovi se mogu naplatiti u skladu sa Uredbom i Troškovnikom koji je utvrdila Vlada Srbije. Na osnovu Troškovnika utvrđeni su sledeći iznosi troškova:
  • Kopija dokumenta po strani:
   1. na formatu A3 – 6 dinara
   2. na formatu A4 – 3 dinara
  • Kopija dokumenta u elektronskom zapisu:
   1. disketa 20 dinara
   2. CD 35 dinara
   3. DVD 40 dinara
  • Kopija dokumenta na audio kaseti – 150 dinara
  • Kopija dokumenta na audi-video kaseti – 300 dinara
  • Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik – 30 dinara
  • Troškovi upućivanja kopije dokumenta se obračunava prema redovnim iznosima JP PTT Srbije
  • Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacija oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa. – Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine.
 6. Sremski upravni okrug dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice. Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, Okrug mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva. Ukoliko Okrug iz opravdanih razloga, nije u mogućnosti da u roku obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.
 7. Sremski upravni okrug je obavezan da omogući pristup informaciji ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga koji su određeni Zakonom. U slučaju da Upravni okrug donese rešenje kojim se zahtev odbija, podnosilac ima pravo žalbe, odnosno da pokrene upravni spor protiv rešenja, podnošenjem tužbe Upravnom sudu, u roku od 30 dana od dostavljanja rešenja, odnosno u roku od 60 dana od isteka roka u kome je trebalo postupiti po zahtevu. Pravo na žalbu podnosilac ima i u slučaju da organ ne udovolji zahtevu niti donese rešenje kojim se zahtev odbija.
 8. Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno, pravo da pokrene upravni spor, na zaključak kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.

OBRASCI

Obrasce za informacije od javnog značaja možete pogledati i preuzeti tako što će te kliknuti na njihov naziv obojen crvenom bojom:

ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

ŽALBA KADA JE ZAHTEV ODBIJEN/ODBAČEN

ŽALBA PROTIV ĆUTANjA ORGANA