Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta


Sistematizacija radnih mesta sadrži:

 

– državnih službenika na položaju ——————————- 1(načelnik Upravnog okruga)

– jedno radno mesto u zvanju savetnika ————————— 1(jedan državni službenik)

– jedno radno mesto u zvanju mlađi savetnik ——————- 1(jedan državni službenik)

– jedno radno mesto u zvanju referent ————————— 2 (dva državna službenika)

– tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika — 4 (četiri nameštenika)

 

1. Načelnik Upravnog okruga

peta grupa položaja
Rukovodi i planira rad u Stručnoj službi, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi; usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad državnih službenika u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; sarađuje sa opštinama radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane suza područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; saziva i predsedava sednicama Saveta upravnog okruga; najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.
USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci.

 

2. Radno mesto administrativno – tehničkog sekretara

 

četvrta vrsta radnih mesta nameštenika
Obavlja telefonsku komunikaciju i E-mail korespodenciju; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizaciju sastanaka; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; prima, otpravlja, čuva i arhivira poštu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.
USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme pravnog ili ekonomskog smera ili gimnazija, ili stečeno specijalističko obrazovanje, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

 

3. Radno mesto vozača

četvrta vrsta radnih mesta nameštenika
Upravlja službenim vozilom; stara se o tehničkoj ispravnosti vozila, servisiranju i registraciji vozila; vodi evidenciju o korišćenju vozila i obavlja kurirske poslove; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.
USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme ili stečeno specijalističko obrazovanje, položen ispit vozača „B“ i „C“ kategorije i 1 godina radnog iskustva.

 

ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

 

4. Šef Odseka

savetnik
Rukovodi Odsekom, planira, organizuje i nadzire raddržavnih službenika i nameštenika u Odseku, pruža stručna uputstva i koordinira radom Odseka; pruža stručnu i administrativno – tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga u izvršavanju poslova zajedničkih za sve okružne područne jedinice organa državne uprave na području Upravnog okruga i organizuje i pruža administrativno – tehničku podršku Savetu upravnog okruga; priprema i izrađuje akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, obavlja poslove analitičara radnih mesta i izrađuje ugovore za potrebe Upravnog okruga; pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava zaposlenih, izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih i stara se o ujednačenom postupku ocenjivanja državnih službenika; priprema i izrađuje Nacrt kadrovskog plana i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja poslove vezane za dostupnost informacijama od javnog značaja, priprema i izrađuje Plan integriteta organa i stara se o poslovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; stara se o pravilnom sprovođenju postupka javne nabavke i o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava; obavlja poslove reforme državne uprave i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.
USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

 

5. Radno mesto za finansijsko – materijalne poslove

mlađi savetnik
Priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i priprema završni račun, obavlja poslove u vezi sa planiranjem i namenskim trošenjem sredstava za rad Upravnog okruga; proverava ispravnost propisanih obrazaca, vrši kontrolu i obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada zaposlenih u Stručnoj službi; stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava i izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta; unosi podatke u sistem Glavne knjige i vodi propisane analitičke evidencije, čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz Glavne knjigeTrezora; učestvuje u sprovođenju postupaka javne nabavke; sarađuje sa drugim organima u postupku ostvarivanja prava zaposlenih iz oblasti penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
USLOVI:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

 

6. Radno mesto za kancelarijske poslove

referent
Vrši prijem i pregled pošte upućene Stručnoj službi, okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave; vodi skraćeni delovodnik, vrši zavođenje, formiranje, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i čuvanje akata u priručnoj arhivi; obavlja stalnu komunikaciju sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o utrošku poštanskih troškova; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
USLOVI: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva u struci.

 

7. Radno mesto operater – daktilograf

četvrta vrsta radnih mesta nameštenika
Kuca i prekucava tekstove po diktatu, sa štampanogteksta, rukopise, izrađuje tabele, stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme, ili stečeno specijalističko obrazovanje, položen ispit za daktilografa I klase, poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva.

 

Pravilnik možete preuzeti ovde :

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta