Правилник о систематизацији радних места


Систематизација радних места садржи:

 

– државних службеника на положају ——————————- 1(начелник Управног округа)

– једно радно место у звању саветника ————————— 1(један државни службеник)

– једно радно место у звању млађи саветник ——————- 1(један државни службеник)

– једно радно место у звању референт ————————— 2 (два државна службеника)

– три радна места у IV врсти радних места намештеника — 4 (четири намештеника)

 

1. Начелник Управног округа

пета група положаја
Руководи и планира рад у Стручној служби, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби; усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад; прати рад државних службеника у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа; сарађује са општинама ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване суза подручје шире или уже од подручја Управног округа; сазива и председава седницама Савета управног округа; најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање 9 година радног искуства у струци.

 

2. Радно место административно – техничког секретара

 

четврта врста радних места намештеника
Обавља телефонску комуникацију и Е-mail коресподенцију; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака; води евиденцију за унутрашње потребе органа; прима, отправља, чува и архивира пошту; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме правног или економског смера или гимназија, или стечено специјалистичко образовање, 1 година радног искуства и познавање рада на рачунару.

 

3. Радно место возача

четврта врста радних места намештеника
Управља службеним возилом; стара се о техничкој исправности возила, сервисирању и регистрацији возила; води евиденцију о коришћењу возила и обавља курирске послове; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, положен испит возача „Б“ и „Ц“ категорије и 1 година радног искуства.

 

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

4. Шеф Одсека

саветник
Руководи Одсеком, планира, организује и надзире раддржавних службеника и намештеника у Одсеку, пружа стручна упутства и координира радом Одсека; пружа стручну и административно – техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких за све окружне подручне јединице органа државне управе на подручју Управног округа и организује и пружа административно – техничку подршку Савету управног округа; припрема и израђује акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, обавља послове аналитичара радних места и израђује уговоре за потребе Управног округа; пружа стручну помоћ у остваривању права запослених, израђује акте о правима, дужностима и одговорностима запослених и стара се о уједначеном поступку оцењивања државних службеника; припрема и израђује Нацрт кадровског плана и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за централну кадровску евиденцију; обавља послове везане за доступност информацијама од јавног значаја, припрема и израђује План интегритета органа и стара се о пословима из области безбедности и здравља на раду; стара се о правилном спровођењу поступка јавне набавке и о економичном трошењу буџетских средстава; обавља послове реформе државне управе и обавља друге послове по налогу начелника Управног округа.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

 

5. Радно место за финансијско – материјалне послове

млађи саветник
Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и припрема завршни рачун, обавља послове у вези са планирањем и наменским трошењем средстава за рад Управног округа; проверава исправност прописаних образаца, врши контролу и обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада запослених у Стручној служби; стара се о економичном трошењу буџетских средстава и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; уноси податке у систем Главне књиге и води прописане аналитичке евиденције, чије податке усклађује са књиговодственим подацима и подацима из Главне књигеТрезора; учествује у спровођењу поступака јавне набавке; сарађује са другим органима у поступку остваривања права запослених из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ:Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије, мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.

 

6. Радно место за канцеларијске послове

референт
Врши пријем и преглед поште упућене Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; води скраћени деловодник, врши завођење, формирање, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и чување аката у приручној архиви; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о утрошку поштанских трошкова; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у струци.

 

7. Радно место оператер – дактилограф

четврта врста радних места намештеника
Куца и прекуцава текстове по диктату, са штампаногтекста, рукописе, израђује табеле, стара се о квалитету, обликовању и штампању текста; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, или стечено специјалистичко образовање, положен испит за дактилографа I класе, познавање рада на рачунару и 1 година радног искуства.

 

Правилник можете преузети овде :

Правилник о систематизацији радних места