Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta


Na osnovu člana 43.stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br.79/2005, 101/2007, 95/2010,  99/2014,47/2018 i 30/2018-dr. zakon), člana 46. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005-ispr., 83/2005-ispr., 64/2007, 67/2007-ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018), člana 4. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“, br.81/2007-prečišćeni tekst,  69/2008, 98/2012, 87/2013 i 2/2019), člana 3. i člana 4.  Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS“, br.117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018,  2/2019, i 4/2019), i člana 3. Uredbe o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Službeni glasnik RS“, br.5/2006 i 30/2006), načelnik Sremskog upravnog okruga donosi:

 

 

  P R A V I L N I K

O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI

RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI

SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

  1. I. UVODNA ODREDBA

 

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutrašnje uređenje, način rukovođenja i odgovornosti, ukupan broj državnih službenika i opis njihovih poslova, broj radnih mesta po svakom zvanju za državne službenike i svaku vrstu radnih mesta za nameštenike sa nazivom i opisom poslova, potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za zaposlenje za svako radno mesto u Stručnoj službi Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici (u daljem tekstu:Stručna služba).

 

  1. II. DELOKRUG I UNUTRAŠNjE UREĐENjE STRUČNE

SLUŽBE

 

– Delokrug Stručne službe –

 

Član 2.

Za obavljanje poslova iz delokruga Stručne službe obrazuje se sledeća uža unutrašnja jedinica:

 

  1. Odsek za opšte poslove

1.ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

 Član 3.

U Odseku za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave; pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; poslove iz oblasti reforme državne uprave; upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika; evidenciju i razvoj kadrova; dostupnost informacijama od javnog značaja; poslove vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; poslove analiziranja radnih mesta; poslove pripreme Poslovnika o radu Saveta upravnog okruga; poslove koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu; planiranje izvršenja budžeta i kvota, izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promenu kvota, izradu zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima, izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; poslove javne nabavke; nabavku, čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspediciju predmeta; daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala; prevoz putničkim automobilima; i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga.

III. RUKOVOĐENjE I ODGOVORNOST

Član 4.

Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi.

Odsekom rukovodi šef Odseka.

Šef odseka odgovara za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi načelniku Upravnog okruga.

Državni službenici, nameštenici i ostali zaposleni u Stručnoj službi odgovaraju za svoj rad šefu Odseka, odnosno načelniku Upravnog okruga.

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

Član 5.

Sistematizacija radnih mesta sadrži:

 

– načelnik Upravnog okruga                                                1

– dva radna mesta u zvanju savetnik                                                 2 (dva državna službenika)

– jedno radno mesto u zvanju referent                                2 (dva državna službenika)

– tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta                        4 (četiri nameštenika)

 

1.Načelnik Upravnog okruga

                funkcioner                                                                                                              1

 

Rukovodi Stručnom službom i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

  1. Radno mesto tehničkog sekretara               

                četvrta vrsta radnih mesta nameštenika                                                       1 

 

Priprema materijal, zakazuje i vodi evidenciju sastanaka, rokova i obaveza načelnika; prima, razvrstava i distribuira službenu poštu i drugu dokumentaciju, vodi evidenciju o kretanju distribuirane pošte i izvršenoj korespodenciji; komunicira sa strankama putem telefona i sprovodi stranke prema Protokolu; prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata; pruža podršku u obradi podataka iz delokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga i šefa Odseka.

 

USLOVI: Srednje obrazovanje, ili stečeno specijalističko obrazovanje, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

 

 

  1. Radno mesto vozača                    

      četvrta vrsta radnih mesta nameštenika                                                     1

 

Upravlja motornim vozilom po nalogu načelnika;  vodi evidenciju o upotrebi motornog vozila, pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva; priprema putni nalog za korišćenje vozila; održava vozila u urednom i ispravnom stanju, kontroliše ispravnost vozila i ugovara popravke vozila u servisnim radionicama; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga i šefa Odseka.

 

USLOVI: Srednje obrazovanje ili stečeno specijalističko obrazovanje, vozačka dozvola „B“ kategorije i 1 godina radnog iskustva.

ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

 

 

  1. Šef Odseka

savetnik                                                                          1 državni službenik

 

Rukovodi Odsekom, planira, organizuje i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku, pruža stručna uputstva i koordinira radom Odseka; pruža stručnu i administrativno – tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga u izvršavanju poslova zajedničkih za sve okružne područne jedinice organa državne uprave na području Upravnog okruga i organizuje i pruža administrativno – tehničku podršku Savetu upravnog okruga; priprema i izrađuje Nacrt kadrovskog plana, priprema i izrađuje Predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Okruga; stara se o ujednačenom sprovođenju postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; obavlja poslove analitičara radnih mesta i reforme državne uprave; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, priprema i izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika i izrađuje mesečne izveštaje o broju i strukturi zaposlenih za Centralnu kadrovsku evidenciju; učestvuje u sprovođenju postupaka javnih nabavki i izrađuje ugovore koje zaključuje Upravni okrug; obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

 

USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit,  najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

  1. Radno mesto za finansijsko – materijalne poslove

             Savetnik                                                                               1 državni službenik

 

Priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i izrađuje finansijski plan i završni račun; učestvuje u izradi Godišnjeg plana javnih nabavki, vrši kontrolu realizacije i vodi evidenciju o realizaciji zaključenih ugovora o dodeljenim javnim nabavkama; izrađuje  izveštaje o javnim nabavkama, obrađuje, kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave i izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; priprema predloge periodičnih planova finansiranja izdataka i planira izvršenje finansijskog plana i obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada zaposlenih u Stručnoj službi; stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava, izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta i usaglašava realizovane obaveze sa odobrenim mesečnim kvotama; unosi podatke u sistem Glavne knjige i vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz Glavne knjige Trezora; sprovodi postupke javnih nabavki male vrednosti na koje se ne odnose odredbe Zakona o javnim nabavkama, prati kvalitet i način pružanja ugovorenih usluga; obrađuje dokumentaciju neophodnu u postupku ostvarivanja prava zaposlenih iz oblasti penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja;  obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje  iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

 

  1. Radno mesto za kancelarijske poslove

                referent                                                                           2 državna službenika

 

Vrši zavođenje, formiranje, evidentiranje, združivanje, razvođenje i arhiviranje predmeta; vrši rezervaciju brojeva za potrebe inspekcija, vodi evidenciju o kretanju predmeta i dopune predmeta; daje obaveštenja strankama o kretanju predmeta; vodi arhivsku knjigu i vrši izlučivanje predmeta kojima je istekao rok čuvanja; vrši prijem i pregled pošte, razvrstavanje, evidenciju i ekspediciju pošte; vodi skraćeni delovodnik; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

USLOVI: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

 

  1. Radno mesto operater – daktilograf

                četvrta vrsta radnih mesta nameštenika                                                        2

 

Kuca i prekucava tekstove, stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta; prima i kontroliše zahteve za prepis materijala; vrši obradu audio zapisa u tekstualni elektronski oblik; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

USLOVI:Srednje obrazovanje, ili stečeno specijalističko obrazovanje, položen ispit za daktilografa I klase, poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 6.

Po stupanju na snagu ovog Pravilnika, načelnik Upravnog okruga će u roku od 30 dana na radna mesta utvrđena ovim Pravilnikom rasporediti državne službenike i nameštenike.

 

Član 7.

Po stupanju na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Sremskog upravnog okruga, broj 907-110-2/2015-01 od 01. 06. 2015. godine.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Vlade, osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Stručne službe Upravnog okruga.

 

Broj:907-110-00001/2019-02

Sremska Mitrovica,

Dana: 28.02.2019.godine

 

 

                                                                                                     NAČELNIK

                                                                                              UPRAVNOG OKRUGA

                                                                                                  Perica Gaković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik možete preuzeti ovde :

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta