O Nama


Nadležnosti načelnika okruga

 

Načelnik Upravnog okruga, za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi. Načelnik Upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im date; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje Okruga; sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom.


 

Aktuelni načelnik okruga

 

Ilija Milinović je rođen 1959. godine, radio je u SUP-u Sremska Mitrovica, gde je bio inspektor privrednog kriminaliteta i načelnik Odseka privrednog kriminaliteta Srema.

Od 1992. godine bio je sekretar Opštine Sremska Mitrovica, potom šef Odseka u Sremskom okrugu, predsenik Opštine Sremska Mitrovica jedan mandat, a radio je u Zdravstvenom centru kao rukovodilac stručnih službi.

Milinović je potom radio u obrazovanju na mestu prosvetnog radnika, bio je u tri mandata vršilac dužnosti Mitrovačke gimnazije, a nakon prošlogodišnjih izbora imenovan je za pomoćnika predsednika Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Kako je poručio na ovu funkciju daće ostavku jer ne samo što nije po zakonu, već lično nije za nagomilavanje funkcije.


 

Savet sremskog okruga

 

Savet upravnog okruga, usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave, i opština i gradova sa područja Upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada Upravnog okruga i okružnih područnih jedinica. Savet čine: Načelnik Upravnog okruga, predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja Upravnog okruga.

Grad Sremska Mitrovica – Gradonačelnik Branislav Nedimović,

Opština Ruma – Predsednik Goran Vuković,

Opština Pećinci – Predsednik Sava Čojčić,

Opština Stara Pazova – Predsednik Đorđe Radinović,

Opština Inđija – Predsednik Petar Filipović,

Opština Šid – Predsednik Nikola Vasić i

Opština Irig – Predsednik Vlada Petrović.


 

Organizacija okružnih područnih jedinica

 

     
Ministarstvo/inspekcijska     služba  Opština Broj inspektora
 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede /poljoprivredna inspekcija RumaInđijaUKUPNO 112
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/fitosanitarna inspekcija Stara PazovaUKUPNO 11
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu/vodoprivredni inspektor Sr.MitrovicaUKUPNO 11
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu /šumarska i lovnainspekcija RumaUKUPNO 11
 Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija /tržišna inspekcija Sr.MitrovicaRumaPećinciInđija

Stara Pazova

Šid

UKUPNO

5212

2

3

15

 Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike/inspekcija rada Sr.MitrovicaRumaInđijaStara Pazova

UKUPNO

4211

8

 Pokrajinski sekretarijat za zdravlje i socijalnu politiku/sanitarna inspekcija  Sr.MitrovicaRumaInđijaStara Pazova

Šid

 

UKUPNO

2112

1

 

7

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine/inspekcija za zaštitu životne sredine InđijaŠidUKUPNO 112
Ministarstvo zdravlja/zdravstvena inspekcija Sr.MitrovicaUKUPNO 11
Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine Sr.MitrovicaU K U P N O 11
            U K U P N O 57

 

Red.br. Stručna služba Sistematizovan Popunjeno Nepopunjeno 
1 Načelnik okruga 1 1
2 Šef odseka 1 1
3 Radno mesto za  finansijsko materijalne poslove 1 1
4 Administrativno-tehnički sekretar 1 1
5 Operater za kancelarijske poslove 2 2
6 Operater-daktilograf 2 2
7 Vozač-mahaničar 1 1
   U K U P N O  9 9

Organizaciona struktura

 

grafik

 


Narativna organizaciona struktura

Sremski upravni okrug je osnovan za teritoriju grada Sremska Mitrovica i opštine Ruma, Inđija, Stara Pazova, Irig, Pećinci i Šid, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

Upravni okrug čine Stručna služba i načelnik Upravnog okruga. Stručnom službom Upravnog okruga rukovodi načelnik Okruga.

Stručna služba je zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku Upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave.

 

U Odseku za opšte poslove obavljaju se poslovi kojise odnose na: ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave; pružanje  stručne  i  tehničke  potpore  načelniku  Upravnog  okruga  i obavljanje  poslova  zajedničkih  svim  okružnim  područnim  jedinicama  i područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a  obrazovane  za  područje  šire  ili  uže  od  područja  Upravnog  okruga; poslove  iz  oblasti  reforme  državne  uprave;  upravne  poslove  u  vezi zasnivanja  i  prestanka  radnog  odnosa  i  ostvarivanja  prava  iz  radnog odnosa državnih službenika i nameštenika; evidenciju i razvoj kadrova; dostupnost  informacijama  od  javnog  značaja;  poslove ocenjivanja državnih  službenika;  poslove  analiziranja  radnih  mesta; poslove pripreme Poslovnika o radu Saveta upravnog okruga, na poslove pripreme i sprovođenja Plana integriteta Stručne službe Upravnog okruga; poslove koji  se  odnose  na  bezbednost  i  zdravlje  na  radu;  planiranje  izvršenja budžeta i kvota, izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promenu kvota, izradu  zahteva  za  preuzimanje  obaveza,  zahteva  za  plaćanje  i  transfer sredstava,  kontrolu  rashoda,  obradu  plaćanja  i  evidentiranja  troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima, izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika  i  ostalih  zaposlenih;  sastavljanje  analiza,  izveštaja  i informacija;  poslove  javne  nabavke;  nabavku,  čuvanje i  izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem, evidentiranje,  združivanje,  razvođenje,  arhiviranje  i  ekspediciju predmeta;  daktilografske  poslove  i  poslove  umnožavanja  materijala; prevoz  putničkim  automobilima;  i  druge  poslove  od  značaja  za  rad Upravog okruga.

Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi. Odsekom rukovodi šef Odseka. Šef  odseka  odgovara  za  svoj  rad  i  rad  Odseka  kojim  rukovodi načelniku Upravnog okruga. Državni službenici, nameštenici i ostali zaposlenizaposleni u Stručnoj  službi  odgovaraju  za  svoj  rad  šefu  Odseka, odnosno  načelniku Upravnog okruga.

 

OPŠTINA STARA PAZOVA

Dobro došli u opštinu Stara Pazova

Opština Stara Pazova se nalazi u jugoistočnom delu Srema, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja zauzima severni deo Srbije. Geografski položaj opštine je izuzetno povoljan – nalazi se između dva najveća grada u zemlji, tačnije 30 km je udaljena od glavnog grada Beograda i 40 km od Novog Sada. Sve važne saobraćajnice u regionu presecaju teritoriju opštine Stara Pazova i to: autoput Beograd–Zagreb (E-70), autoput Beograd–Novi Sad (E-75), magistralni put M-22 i regionalni putevi R-106 i R-121. Kroz opštinu prolaze značajni međunarodni železnički pravci koji idu ka Subotici i dalje ka Mađarskoj i Nemačkoj na sever, a ka Nišu i dalje prema Grčkoj na jug. Beogradski aerodrom „Nikola Tesla“, najvažnija vazdušna luka u Srbiji, udaljen je 15 km od centra Stare Pazove, a vojni aerodrom Batajnica, budući kargo aerodrom samo 8 km. Reka Dunav teče istočnom granicom opštine, dužinom od 24 km, što doprinosi potpunosti saobraćajne mreže.

Opština Stara Pazova obuhvata 9 naseljenih mesta od kojih su tri urbanog tipa – Stara Pazova, Nova Pazova i Novi Banovci, a preostalih šest su ruralnog karaktera – Golubinci, Vojka, Stari Banovci, Belegiš, Surduk i Krnješevci.

Teritorija opštine pokriva površinu od 351 km2.

Opšte informacije
Službeni naziv Opština Stara Pazova
Površina 351 km²
Stanovništvo 65.792
Geogarafski položaj zapad – severoistok 28 km / sever – jug 10 km
Poštanski broj 22300 Stara Pazova
Pozivni broj +381(0)22
Saobraćajna oznaka ST
Internet adresa www.starapazova.rs

 

 

 

Položaj

Administrativna jedinica AP Vojvodina
Okrug Sremski okrug
Sedište opštine Stara Pazova
Predsednik Đorđe Radinović