О Нама


Надлежности начелника округа

 

Начелник Управног округа, за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади. Начелник Управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им дате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје Округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом.


 

Актуелни начелник округа

 

Илија Милиновић је рођен 1959. године, радио је у СУП-у Сремска Митровица, где је био инспектор привредног криминалитета и начелник Одсека привредног криминалитета Срема.

Од 1992. године био је секретар Општине Сремска Митровица, потом шеф Одсека у Сремском округу, предсеник Општине Сремска Митровица један мандат, а радио је у Здравственом центру као руководилац стручних служби.

Милиновић је потом радио у образовању на месту просветног радника, био је у три мандата вршилац дужности Митровачке гимназије, а након прошлогодишњих избора именован је за помоћника председника Скупштине Града Сремска Митровица. Како је поручио на ову функцију даће оставку јер не само што није по закону, већ лично није за нагомилавање функције.


 

Савет сремског округа

 

Савет управног округа, усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, и општина и градова са подручја Управног округа и даје предлоге за побољшање рада Управног округа и окружних подручних јединица. Савет чине: Начелник Управног округа, председници општина и градоначелници градова са подручја Управног округа.

Град Сремска Митровица – Градоначелник Бранислав Недимовић,

Општина Рума – Председник Горан Вуковић,

Општина Пећинци – Председник Сава Чојчић,

Општина Стара Пазова – Председник Ђорђе Радиновић,

Општина Инђија – Председник Петар Филиповић,

Општина Шид – Председник Никола Васић и

Општина Ириг – Председник Влада Петровић.


 

Организација окружних подручних јединица

 

     
Министарство/инспекцијска     служба  Општина Број инспектора
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде /пољопривредна инспекција РумаИнђијаУКУПНО 112
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/фитосанитарна инспекција Стара ПазоваУКУПНО 11
Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду/водопривредни инспектор Ср.МитровицаУКУПНО 11
Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду /шумарска и ловнаинспекција РумаУКУПНО 11
 Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација /тржишна инспекција Ср.МитровицаРумаПећинциИнђија

Стара Пазова

Шид

УКУПНО

5212

2

3

15

 Министарство рада, запошљавања и социјалне политике/инспекција рада Ср.МитровицаРумаИнђијаСтара Пазова

УКУПНО

4211

8

 Покрајински секретаријат за здравље и социјалну политику/санитарна инспекција  Ср.МитровицаРумаИнђијаСтара Пазова

Шид

 

УКУПНО

2112

1

 

7

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине/инспекција за заштиту животне средине ИнђијаШидУКУПНО 112
Министарство здравља/здравствена инспекција Ср.МитровицаУКУПНО 11
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине Ср.МитровицаУ К У П Н О 11
            У К У П Н О 57

 

Ред.бр. Стручна служба Систематизован Попуњено Непопуњено 
1 Начелник округа 1 1
2 Шеф одсека 1 1
3 Радно место за  финансијско материјалне послове 1 1
4 Административно-технички секретар 1 1
5 Оператер за канцеларијске послове 2 2
6 Оператер-дактилограф 2 2
7 Возач-маханичар 1 1
   У К У П Н О  9 9

Организациона структура

 

grafik

 


Наративна организациона структура

Сремски управни округ је основан за територију града Сремска Митровица и општине Рума, Инђија, Стара Пазова, Ириг, Пећинци и Шид, са седиштем у Сремској Митровици.

Управни округ чине Стручна служба и начелник Управног округа. Стручном службом Управног округа руководи начелник Округа.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

 

У Одсеку за опште послове обављају се послови којисе односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање  стручне  и  техничке  потпоре  начелнику  Управног  округа  и обављање  послова  заједничких  свим  окружним  подручним  јединицама  и подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а  образоване  за  подручје  шире  или  уже  од  подручја  Управног  округа; послове  из  области  реформе  државне  управе;  управне  послове  у  вези заснивања  и  престанка  радног  односа  и  остваривања  права  из  радног односа државних службеника и намештеника; евиденцију и развој кадрова; доступност  информацијама  од  јавног  значаја;  послове оцењивања државних  службеника;  послове  анализирања  радних  места; послове припреме Пословника о раду Савета управног округа, на послове припреме и спровођења Плана интегритета Стручне службе Управног округа; послове који  се  односе  на  безбедност  и  здравље  на  раду;  планирање  извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промену квота, израду  захтева  за  преузимање  обавеза,  захтева  за  плаћање  и  трансфер средстава,  контролу  расхода,  обраду  плаћања  и  евидентирања  трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима, извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника  и  осталих  запослених;  састављање  анализа,  извештаја  и информација;  послове  јавне  набавке;  набавку,  чување и  издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање,  здруживање,  развођење,  архивирање  и  експедицију предмета;  дактилографске  послове  и  послове  умножавања  материјала; превоз  путничким  аутомобилима;  и  друге  послове  од  значаја  за  рад Управог округа.

Стручном службом руководи начелник Управног округа. Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади. Одсеком руководи шеф Одсека. Шеф  одсека  одговара  за  свој  рад  и  рад  Одсека  којим  руководи начелнику Управног округа. Државни службеници, намештеници и остали запосленизапослени у Стручној  служби  одговарају  за  свој  рад  шефу  Одсека, односно  начелнику Управног округа.

 

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Добро дошли у општину Стара Пазова

Општина Стара Пазова се налази у југоисточном делу Срема, у Аутономној Покрајини Војводини која заузима северни део Србије. Географски положај општине је изузетно повољан – налази се између два највећа града у земљи, тачније 30 км је удаљена од главног града Београда и 40 км од Новог Сада. Све важне саобраћајнице у региону пресецају територију општинe Стара Пазова и то: аутопут Београд–Загреб (Е-70), аутопут Београд–Нови Сад (Е-75), магистрални пут М-22 и регионални путеви Р-106 и Р-121. Кроз општину пролазе значајни међународни железнички правци који иду ка Суботици и даље ка Мађарској и Немачкој на север, а ка Нишу и даље према Грчкој на југ. Београдски аеродром „Никола Тесла“, најважнија ваздушна лука у Србији, удаљен је 15 км од центра Старе Пазове, а војни аеродром Батајница, будући карго аеродром само 8 км. Река Дунав тече источном границом општине, дужином од 24 км, што доприноси потпуности саобраћајне мреже.

Општина Стара Пазова обухвата 9 насељених места од којих су три урбаног типа – Стара Пазова, Нова Пазова и Нови Бановци, а преосталих шест су руралног карактера – Голубинци, Војка, Стари Бановци, Белегиш, Сурдук и Крњешевци.

Територија општине покрива површину од 351 км2.

Опште информације
Службени назив Општина Стара Пазова
Површина 351 km²
Становништво 65.792
Геогарафски положај запад – североисток 28 км / север – југ 10 км
Поштански број 22300 Стара Пазова
Позивни број +381(0)22
Саобраћајна ознака ST
Интернет адреса www.starapazova.rs

 

 

 

Положај

Административна јединица АП Војводина
Округ Сремски округ
Седиште општине Стара Пазова
Председник Ђорђе Радиновић