Usluge


U cilju obezbeđenja lakšeg, bržeg, jednostavnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava, obaveza i interesa građana i drugih stranaka i radi rasterećenja inspekcijskih službi od stranaka, u Okrugu funkcioniše pisarnica koja je ujedno i prijemna  kancelarija.

 U prijemnoj kancelariji se odn. pisarnici, konkretno, pružaju sledeće usluge:    

  1. neposredni prijem podnesaka od stranaka i dostavljanje okružnim područnim jedinicama na rešavanje;
  2. davanje obaveštenja strankama o delokrugu rada pojedinih organa, o načinu sastavljanja i predaji podnesaka ( takse, prilozi itd. );
  3. obaveštavanje stranaka, na lični zahtev, o toku kretanja predmeta po podnetim zahtevima i ostalim podnescima;
  4. pružanje građanima i drugih obaveštenja koja treba da im olakšaju završavanje poslova kod organa državne uprave.           

Stručna služba, posebno pisarnica, na usluzi je svim građanima i ostalim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima u toku  radnog vremena, od 07-15 časova.